การประชุมชี้แจงการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
16/05/2019
ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2562
26/09/2019

พิธีลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน(PA) ประจำปี 2563

วันที่ 25 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารส่วนงาน ร่วมกันลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา