พิธีลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน(PA) ประจำปี 2563
25/09/2019
สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย (Retreat) ประจำปี 2563 “Strategies to World Class University : Revisited”
04/02/2020

ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2562

นางวัลลภา คงคานนท์ (พี่แว่น) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยนางวัลลภา (พี่แว่น) ได้เข้าทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ พ.ศ.2523-2562 (20 พฤษภาคม 2523 – 30 กันยายน 2562) รวมระยะเวลาถึง 39 ปี 4 เดือน ถือเป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่กองแผนงานและมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง

ในการนี้ ผู้อำนวยการกองแผนงาน และบุคลากรกองแผนงานทุกท่าน ขอขอบพระคุณอย่างจริงใจ และระลึกถึงคุณงามความดีที่นางวัลลภา คงคานนท์ (พี่แว่น) ทำให้กับมหาวิทยาลัยไว้เสมอ