ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2562
26/09/2019
จัดการบรรยายเรื่อง OKRs บันไดสู่ความสำเร็จ
21/02/2020

สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย (Retreat) ประจำปี 2563 “Strategies to World Class University : Revisited”

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลับมหิดล กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย (Retreat) ประจำปี 2563 “Strategies to World Class University : Revisited” ทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563-2566 และวิธีการไปสู่ World Class University

จากนั้นการนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เรื่อง “ตั้งเป้าหมายแบบ OKR” โดย รองศาสตราจารย์ รศ.ดร. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ จากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่อง “มุมมองสภามหาวิทยาลัยเพื่อการผลักดันมหาวิทยาลัยมหิดล สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก” โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ร่วมสัมมนานำเสนอการระดมสมอง Prioritize direction & Flagship project และ OKR/KPI และกล่าวปิดการสัมมนาโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

โดยการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงแรม อัตตา เลคไซด์ รีสอร์ท สวีท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา