26/09/2019

ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2562

25/09/2019

พิธีลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน(PA) ประจำปี 2563

16/05/2019

การประชุมชี้แจงการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

07/02/2019

การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย RETREAT 2562

17/10/2018

Transition in Driving of the Global Health Strategy of Thailand, 2016-2020

12/09/2018

MOU Signing Ceremony for Performance agreement (PA) of 2019

15/06/2018

Executive Seminar of RETREAT in 2018

30/04/2018

Training workshop Strategic Planning Process

25/04/2018

Statement on Strategic Plan Mahidol University 20 years (2017- 2036)

19/01/2018

Academic Conference “THE ROLES OF ACADEMIC INSTITUTIONS IN GLOBAL HEALTH”

18/01/2018

Seminars, strategic plan 20 years. (Driving Forward to World Class University) the 3rd

17/11/2017

Seminars, strategic plan 20 years. (Driving Forward to World Class University) the 2nd

27/09/2017

MOU Signing Ceremony for Performance agreement (PA) of 2018

14/09/2017

Statement on Performance agreement (PA) of 2018 and And handling budget requests of 2019

17/06/2017

Seminars, strategic plan 20 years. (Driving Forward to World Class University) the 1st