ทำเนียบรองอธิการบดีที่กำกับดูแล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ..... นายแพทย์ณัฐ ภมรประวัติ


ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ตั้งแต่ 2517-2522

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ..... นายแพทย์ประเวศ วะสี


ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและวางแผน
ตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2522-
8 ธันวาคม 2526

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ.... นายแพทย์แทน จงศุภชัยสิทธิ์


ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีวิจัยและวางแผน
ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2526-
8 ธันวาคม 2528 และ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและวางแผน ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2528 – 8 ธันวาคม 2530

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ.... นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์


ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย
ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2530-
1 พฤศจิกายน 2533 และ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและปฏิบัติการ
ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2533-8 พฤศจิกายน 2534

ศาสตราจารย์ ดร. ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์


ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ตั้งแต่ 18 ธันวาคม 2534-
20 ธันวาคม 2538

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ.... นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย


ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2538-
8 ธันวาคม 2542

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทพญ.วรรณา สุชาโต


ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2542
-11 มกราคม 2543

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.สมพร เรืองผกา


ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและงบประมาณ
ตั้งแต่ 20 มกราคม 2543
– 8 ธันวาคม 2546

ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล


ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2546
-8 ธันวาคม 2550

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.สมพร เรืองผกา


ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและงบประมาณ
ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2546
– 8 ธันวาคม 2550

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม


ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ
ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2550 –
8 ธันวาคม 2554 และ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2557

ศาสตราจารย์คลินิก ทพญ. พรรัชนี แสวงกิจ


ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 –
30 พฤศจิกายน 2558

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประดิษฐ์ สมประกิจ


ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและแผนงาน
ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2558
– 31 กรกฎาคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์


ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน