แผนนโยบายระดับชาติ

แนวคิดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (MHESI STRATEGIC POLICY DIRECTION)
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา (25 กรกฎาคม 2562)
VDO แนวทาง การจัดทำแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

แผนนโยบายระดับชาติที่สำคัญ