จัดการบรรยายเรื่อง OKRs บันไดสู่ความสำเร็จ
21/02/2020
การประชุมระดมสมอง เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล
01/07/2020

อบรมการเก็บข้อมูลสำหรับรายงานผลการดำเนินงาน ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 นางสาวจิตเกษม ตันสกุล หัวหน้างานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน กองแผนงาน กล่าวต้อนรับและชี้แจงเบื้องต้นกับบุคลากรด้านแผนที่ให้ความสนใจในการอบรม เรื่อง “การเก็บข้อมูลสำหรับรายงานผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1  อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา