การประชุมระดมสมอง เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล
01/07/2020

พิธีลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน(PA) ประจำปี 2564

วันที่ 23 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารส่วนงาน ร่วมกันลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา