การสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี (ครั้งที่ 1) Driving Forward to World Class University
17/06/2017
พิธีลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน(PA) ประจำปีงบประมาณ 2561
27/09/2017

การประชุมชี้แจงการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2561 และการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 411 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงจุฑามณี สทุธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนประธานกล่าวเปิด “การประชุมชี้แจงการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2561 และการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2562”