การประชุมชี้แจงการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2561 และการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2562
14/09/2017

การสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี (ครั้งที่ 1) Driving Forward to World Class University

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี (ครั้งที่ 1) Driving Forward to World Class University ณ โรงแรม อามารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์