การประชุมชี้แจงการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2561 และการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2562
14/09/2017
การสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี (ครั้งที่ 2) Driving Forward to Wolrd Class University
17/11/2017

พิธีลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน(PA) ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารส่วนงาน ร่วมกันลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา