การสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี (ครั้งที่ 2) Driving Forward to Wolrd Class University
17/11/2017
การประชุมเสวนาวิชาการ THE ROLES OF ACADEMIC INSTITUTIONS IN GLOBAL HEALTH
19/01/2018

การสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (Driving Forward to World Class University) ครั้งที่ 3

วันที่ 18 ม.ค.2561 ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี (ครั้งที่ 3) Driving Forward to Wolrd Class University ณ ห้องประชุม 411 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา