การสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (Driving Forward to World Class University) ครั้งที่ 3
18/01/2018
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
25/04/2018

การประชุมเสวนาวิชาการ THE ROLES OF ACADEMIC INSTITUTIONS IN GLOBAL HEALTH

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาวิชาการหัวข้อ “The Roles of Academic Institutions in Global Health” จัดโดย กลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล ณ ห้องภัทรมหาราชการุณย์ ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อประชาสัมพันธ์งานด้านสุขภาพโลก ส่งเสริมบทบาทและความร่วมมือ และเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพโลกให้กว้างยิ่งขึ้น วิทยากรประกอบด้วย นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้านต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และแพทย์หญิงอรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง ผู้อํานวยการกองการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการอภิปรายโดย นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นนักวิชาการจากทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลจากหน่วยงานภายนอกที่มีความสนใจในเรื่องของ Global Health รวมทั้งสิ้นประมาณ 200 คน