การประชุมเสวนาวิชาการ THE ROLES OF ACADEMIC INSTITUTIONS IN GLOBAL HEALTH
19/01/2018
การอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์
30/04/2018

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนงาน ร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ณ ห้องประชุมศาสตรจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี