ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
25/04/2018
การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย RETREAT 2561
15/06/2018

การอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 411 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงจุฑามณี สทุธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนประธานกล่าวเปิดโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการจดัทําแผนยุทธศาสตร์”  โดย อาจารย์ศุภชัย เมืองรักษ์ เป็นผู้บรรยาย ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ มีบุคลากรฝ่ายแผนที่ให้ความสนใจเข้าการอบรม ทั้งสิ้น 130 คน