Gallery

21/03/2019

กองกิจการนักศึกษาและวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของนักศึกษาโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

20/03/2019

ขอเชิญชวนชาวมหิดล ร่วมสืบสานประเพณีไทยในงาน “สงกรานต์ไทยมหิดลร่วมใจสืบสานประเพณี”

18/03/2019

โครงการ Rebranding กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

11/03/2019

ความร่วมมือด้าน Financial Literacy ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11/03/2019

ค่าประกันหอพักนักศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2561

11/03/2019

Ibrahim Yaakub Residential College, The National University of Malaysia ศึกษาดูงานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา

11/03/2019

Nanyang Technological University ศึกษาดูงานกองกิจการนักศึกษา

11/03/2019

MU Blue Night คืนสู่เหย้า เรามหิดลครั้งที่ 6

08/03/2019

กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6