Gallery

13/02/2020

โครงการ The 8th ASEAN Student Leader Forum (ASLF) & 4th AUN Student Affairs Network Meeting (AUN-SAN) 2020

07/02/2020

ทุนการศึกษา “ขนิษ พุกกะเวส” ประจำปีการศึกษา 2562

06/02/2020

โครงการ MU Dorm Movie For Life ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดย งานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา

06/02/2020

ส่งมอบถุงผ้าฝีมือการเย็บของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรมรักน้องจิตอาสา

06/02/2020

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2562

05/02/2020

โครงการอบรมพัฒนานักศึกษา “ด้วยการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” (Transformative Learning)

04/02/2020

Let’s be hero CPR workshop in campus

03/02/2020

ทุนการศึกษา มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2563

31/01/2020

กิจกรรม Mahidol Student Life Market