Gallery

05/08/2020

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563

05/08/2020

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563

03/08/2020

“ผู้ปกครองพบผู้บริหาร” ประจำปี 2563

22/07/2020

ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563

20/07/2020

รับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

10/07/2020

โครงการอาสาสมัครเพื่อเพื่อนพิการ

10/07/2020

โครงการพัฒนานักศึกษาพิการไปสู่ผู้ประกอบการหน้าใหม่  (Entrepreneurship Training for Student with Disability)

10/07/2020

โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยมหิดล

10/07/2020

โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาพิการและนักศึกษาทั่วไป : เรียนรู้การสร้างฝายชะลอน้ำ