Announce

22/09/2020

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

21/09/2020

ปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการและแนวทางการปฏิบัติในการใช้บริการห้องออกกำลังกายได้แก่ ห้องฟิตเนส ห้องเทเบิลเทนนิศ และห้องสควอช ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

07/09/2020

รายชื่อ ช่องทางการสัมภาษณ์ วันและเวลาในการสัมภาษณ์ ทุนสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

03/09/2020

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับ ทุนสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

01/09/2020

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 (สำหรับผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัยมหิดล เลื่อนชั้นปี) เพิ่มเติม

31/08/2020

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2563 ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 (สำหรับผู้กู้ต่อเนื่องจากมัธยมปลาย/สถาบันอื่น และผู้กู้รายใหม่)

31/08/2020

ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อรับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2564

06/08/2020

ยื่นคำร้องขอเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript) รอบที่ 2 เฉพาะนักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาปีการศึกษา 2562 เท่านั้น

06/08/2020

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ลักษณะที่ 1 และลักษะที่ 2 (สำหรับผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัยมหิดล เลื่อนชั้นปี)