กองกิจการนักศึกษา มหิดล

เรื่องฉุกเฉิน

ขั้นตอนการจัดการเมื่อเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินหรือภาวะอันตรายด้านสุขภาพจิต

“ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพจิต”  เป็นภาวะวิกฤติอย่างผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตใจที่แสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรมที่รุนแรงซึ่งเป็นอันตรายทั้งต่อตนเอง ทรัพย์สิน และสังคมรอบข้าง จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ซึ่งมี 5 ลักษณะ คือ

  1. ประสาทหลอน (hallucination) ได้แก่ ได้ยินเสียงแว่ว และเห็นภาพหลอน
  2. ความคิดหลงผิด (delusion) เช่น หลงผิดหวาดระแวง กลัวมีคนทำร้าย หรือหลงผิดคิดว่าตนเองมีความสามารถเหนือผู้อื่น เป็นต้น
  3. พฤติกรรมแปลกกว่าคนปกติทั่วไปอย่างชัดเจน (เช่น การแต่งกาย พูดจาสับสบ เป็นต้น)

4.พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงที่อาจเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น

5.พยายามทำร้ายตนเอง พยายามฆ่าตัวตาย

       ที่มาข้อมูล : คณะกรรมการบริการสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

“ภาวะอันตราย”  หมายความว่า  พฤติกรรมที่บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตแสดงออกโดย ประการที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต  ร่างกาย  หรือทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น

ที่มาข้อมูล : พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551

 

กองกิจการนักศึกษา มหิดล