สิ่งที่ควรทำ เมื่อเห็นว่าอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือภาวะวิกฤต

  • โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือทันที โทร.191  และ  โทร. 1669 ด้วย  กรณีที่มีแนวโน้มฉุกเฉินด้านสุขภาพ เช่น มีการทำร้ายตัวเอง หรือผู้อื่นไปแล้ว
  • ขอความช่วยเหลือที่เบอร์โทรฉุกเฉินของวิทยาเขต
  • คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง และผู้อื่น เป็นสำคัญ
  • คิดถึงข้อจำกัดของตนเองเสมอ ว่าสิ่งใดทำได้หรือไม่ได้
  • หลีกเลี่ยงการตัดสินใจโดยไม่มีผู้เชียวชาญ ให้ขอความช่วยเหลือจากผู้เกี่ยวข้อง
  • หลีกเลี่ยงการตัดสินใจแทนเพื่อน