กองกิจการนักศึกษา มหิดล

แบบฟอร์มวินัยนักศึกษา

 1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา
 2.หนังสือแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาให้ประธานกรรมการรับทราบ
 3.หนังสือแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาให้นักศึกษาผู้ถูกกล่าวหาทราบ
 4.หนังสือรับสารภาพ
 5.บันทึกถ้อยคำเรื่องการสอบสวน
 6.บันทึกการแจ้งข้อเท็จจริงที่กล่าวหา ฐานความผิดทางวินัย
 7.รายงานผลการสอบสวน
 8.หนังสือว่ากล่าวตักเตือน
 9.หนังสือทัณฑ์บน
 10.คำสั่งลงโทษตัดสิทธิการเข้าสอบ
 11.คำสั่งลงโทษพักการศึกษา
 12.คำสั่งลงโทษไม่เสนอชื่อเพื่อขออนุมัติให้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
 13.คำสั่งลงโทษพ้นสภาพนักศึกษา
 14.หนังสือแจ้งคำสั่งลงโทษ
 15.หนังสือแจ้งคำสั่งลงโทษ (ถึงผู้ปกครอง)

ระเบียบ/ข้อบังคับวินัยนักศึกษา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ.2561

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2561

ข้อบังคับเครื่องแบบนักศึกษา