ข่าวกิจกรรม

เดือนมิถุนายน
•   โครงการอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย Professional Researcher Empowerment Program (PREP) รุ่นที่ 4 (วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
•   แสดงความยินดีกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลเหรียญทอง “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva”
•   การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์และใช้งานโปรแกรม SciVal ตามแนวทางยุทธศาสตร์ด้านวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล (SciVal for AXiiS)” ครั้งที่ 2/2566
•   โครงการอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย Professional Researcher Empowerment Program (PREP) รุ่นที่ 4 (วันที่ 13 มิถุนายน 2566)
•   งานประชุม “สนทนาปัญหาวิจัย ครั้งที่ 2”
•   Webinar เรื่อง แสงซินโครตรอนกับงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
•   โครงการอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย Professional Researcher Empowerment Program (PREP) รุ่นที่ 4 (วันที่ 6 มิถุนายน 2566)

เดือนมีนาคม
•   โครงการอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย Professional Researcher Empowerment Program (PREP) รุ่นที่ 3 (วันที่ 31 มีนาคม 2566)
•   โครงการอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย Professional Researcher Empowerment Program (PREP) รุ่นที่ 3 (วันที่ 24 มีนาคม 2566)
•   มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักวิจัย ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566
•   งานมอบประกาศเกียรติคุณ Mahidol University’s Top 1% Researchers 2023
•   โครงการอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย Professional Researcher Empowerment Program (PREP) รุ่นที่ 3 (วันที่ 17 มีนาคม 2566)
•   ‪การประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือเพื่อความเป็นเลิศ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ 1‬‬/2566
•   โครงการอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย Professional Researcher Empowerment Program (PREP) รุ่นที่ 3 (วันที่ 10 มีนาคม 2566)
•   พิธีมอบรางวัล Mahidol University Researchers of the Year 2023 ในงานวันครบรอบ 54 ปี วันพระราชทานนาม 135 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
•   การจัดแสดงปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 12 ในงานวันครบรอบ 54 ปี วันพระราชทานนาม และ 135 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

เดือนธันวาคม
•   โครงการอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย Professional Researcher Empowerment Program (PREP) รุ่นที่ 1 (วันที่ 29 ธันวาคม 2565)
•   โครงการอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย Professional Researcher Empowerment Program (PREP) รุ่นที่ 1 (วันที่ 22 ธันวาคม 2565)
•   การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยของโครงการที่ได้รับทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประจำปี 2564
•   โครงการอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย Professional Researcher Empowerment Program (PREP) รุ่นที่ 1 (วันที่ 15 ธันวาคม 2565)
•   ‪การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์และใช้งานโปรแกรม SciVal ตามแนวทางยุทธศาสตร์ด้านวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล (SciVal for AXiiS)” ครั้งที่ 1/2566
•   โครงการอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย Professional Researcher Empowerment Program (PREP) รุ่นที่ 1 (วันที่ 8 ธันวาคม 2565)
•   โครงการอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย Professional Researcher Empowerment Program (PREP) รุ่นที่ 1 (วันที่ 1 ธันวาคม 2565)

เดือนสิงหาคม
•   การประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือเพื่อความเป็นเลิศ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1‬‬/2565‬‬
•   การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ เพื่อยื่นขอทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2567 และทุนยุทธศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2566
•   ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับ‬‬‬รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
•   การประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยของหน่วยงานภาคเอกชน True LAB
•   การประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิชาการและบริหารเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (MU – KMUTT Biomedical Engineering & Biomaterials Consortium) ครั้งที่ 1/2565
•   การอบรมหลักสูตร เรื่อง “Proposal Development for International Funding: 4 – Weeks Crash Course”
•   งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565” (Thailand Research Expo 2022)

เดือนมีนาคม

•   การประชุมคณะกรรมการอำนวยการภาคีเครือข่ายด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2/2565
•   อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรม SciVal เบื้องต้น” รอบที่ 2/2565
•   การประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 3/2565 และโครงการอบรม “การวางแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง: ครั้งที่ 3”
•   การประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 2/2565 และโครงการอบรม “การวางแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง: ครั้งที่ 2”
•   งานประชุม “พรบ. ใหม่ … นักวิจัยต้องรู้: พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม”
•   การฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัย ระหว่างไทย – ฝรั่งเศส ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
•   ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 12 เนื่องในงาน 53 ปี วันพระราชทานนาม 134 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

เดือนธันวาคม

•   การประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 1/2565 และ โครงการอบรม “การวางแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง: ครั้งที่ 1”
•   การประชุมหารือความร่วมมือภายใต้เครือข่ายพันธมิตรการวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ด้าน Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs)
•   อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรม SciVal เบื้องต้น” รอบที่ 1/2565
•   การประชุมเพื่อหารือขอบเขตความร่วมมืองานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Mahidol University – SSHA and Prince of Songkla University – SSHA)
•   การประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายวิจัยด้านเวกเตอร์ไวรัส (Viral Vectors)
•   การประชุมหารือความร่วมมือเครือข่ายวิจัยด้านเวกเตอร์ไวรัส (Viral Vectors) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และประเทศฝรั่งเศส
•   ประกาศใหม่มหาวิทยาลัยมหิดล: ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก และการตรวจสอบผลงานตีพิมพ์ เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

เดือนตุลาคม
•   การอบรมเรื่อง “การแนะนำทุนวิจัย เทคนิคการขอรับทุนวิจัย การบริหารเงินทุนวิจัย และการจัดเอกสารหลักฐาน การเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย” ครั้งที่ 2 – 2564
•   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
•   การประชุมหารือ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในหัวข้อ “Advanced Therapy Medicinal Product (ATMP)”
•   การประชุมเครือข่ายวิจัย Mahidol University Consortium for Viral Vector Research
•   การประชุมคณะกรรมการอำนวยการด้านเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล – ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (MU – BIOTEC Interdisciplinary Research Consortium) ครั้งที่ 1/2564
•   การประชุมคณะกรรมการอานวยการวิชาการและบริหารเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (MU – KMUTT Biomedical Engineering & Biomaterials Consortium)
•   การประชุมวิชาการเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (MU – KMUTT Biomedical Engineering & Biomaterials Consortium)
•   อบรมเชิงปฏิบัติการ “คุณภาพวารสารวิจัยและการวิเคราะห์ผลงานด้านการวิจัย สำหรับเจ้าหน้าที่วิจัย”
•   การประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือด้าน MU – SSHA – Neurosciences Initiative

เดือนกันยายน
•   ประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยในกลุ่มเรื่อง Health Science ระหว่างสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ
•   การประชุมประชาสัมพันธ์ทุนเรื่อง “Wellcome Trust: New Discovery Research Funding Schemes”
•   การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมูลฐาน (Fundamental Fund) ประเภท Basic Research Fund จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
•   ประชุมระดมสมองและคัดเลือก Product Champion เพื่อพัฒนาต่อยอดและขยายขนาดการผลิต โดย โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม (PILOT PLANT) กลุ่มเรื่อง: Vaccine and Advanced Therapy Medicinal Product (ATMP)
•   ประชุมระดมสมองและคัดเลือก Product Champion เพื่อพัฒนาต่อยอดและขยายขนาดการผลิต โดย โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม (PILOT PLANT) กลุ่มเรื่อง: Therapeutic Antibody & Recombinant Protein
•   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยมหิดล
•   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ Digital Resilience อย่างรอบด้านสำหรับเยาวชนไทย
•   การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2564

เดือนพฤศจิกายน
•   การประชุมติดตามประเมินผลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 5
•   การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล University Ranking ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดย บริษัท Clarivate Analytics เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเพิ่มอันดับของมหาวิทยาลัย ไปสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก (World University Rankings)
•   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับมหาวิทยาลัยมหิดล
•   อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารงานด้านการเงินการบัญชีของโครงการที่ได้รับทุนจาก NIH”
•   การประชุมชี้แจงแนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนจากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2565
•   ประชุมขอบเขตความร่วมมืองานวิจัยด้าน Biomedical Engineering & Biomaterials ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
•   โครงการอบรม “ความสุจริตทางวิชาการ (Academic Integrity)”‬‬
•   ประชุมการสนับสนุนงานวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เดือนตุลาคม
•   ประชุมชี้แจงทุนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พื้นฐาน (Basic Research Fund) ภายใต้แผนงานย่อย: พัฒนานักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564
•   ศูนย์เครื่องมือศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท ภูดิศณ์เทค จำกัด จัดอบรมและสาธิตการใช้งานเครื่องวัดขนาดอนุภาคระดับไมครอน รุ่น LA – 350 ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
•   ประชุมรายงานผลตรวจสอบโครงการที่ได้รับทุน จาก National Institute of Health (NIH)
•   ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย (Road Show) ครั้งที่ 4
•   ศูนย์เครื่องมือศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท ภูดิศณ์เทค จำกัด จัดอบรมและสาธิตการใช้งานเครื่องวัดขนาดอนุภาคนาโน รุ่น SZ – 100 ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
•   การตรวจสอบรายงานผลการใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ
•   การประชุมหารือร่วมกับ SiCORE – M คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
•   การประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 1/2564
•   การประชุมหารือการทำวิจัยร่วมกัน กลุ่ม “AI และ Medical Device”
•   โครงการอบรมการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของผลงานวิจัยเบื้องต้น

เดือนกันยายน
•   พิธีลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม‬ และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563
•   การประชุม “การสร้างเครือข่ายนักวิจัยพี่เลี้ยง เพื่อบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1”
•   การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เครือข่าย C – อพ.สธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ประจำปี พ.ศ. 2563
•   การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2563
•   ประชุมหารืองานสนับสนุนศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล)
•   ประชุมส่งมอบงานสนับสนุนศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล)
•   การอบรม “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 5
•   การบรรยาย เรื่อง “การดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การดำเนินงานวิจัยด้านพืชที่มิได้มีวัตถุประสงค์ในทางการค้า และการขออนุญาตการดำเนินงานวิจัยในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้”

เดือนสิงหาคม
•   การบรรยายหัวข้อ “การสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล”
•   การประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ทุนของหน่วยงานภาคเอกชน TRUE LAB
•   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน Precision Medicine for Cancer ครั้งที่ 1/2563
•   การประชุมเพื่อทบทวน และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง ณ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และศึกษาดูงานโครงการชัยพัฒนา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
•   งานแถลงข่าว รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
•   งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” (Thailand Research Expo 2020)

เดือนมีนาคม
•   โครงการระดมความคิดเห็นเพื่อการสร้างและเพิ่มศักยภาพผลงานด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล
•   การประชุมคณะทำงานเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2563
•   การตรวจสอบรายงานผลการใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ
•   การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share and Learn) เรื่อง NIH Grant Application and Administration
•   อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรม SciVal เบื้องต้น”
•   การอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 4
•   ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 11 เนื่องในงาน 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

เดือนกุมภาพันธ์
•   การประชุม “ระบบการบริหารทุนวิจัย ภายใต้หน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม”
•   การตรวจสอบรายงานผลการใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ
•   งานสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ JSPS – NRCT – JAAT ในหัวข้อเรื่อง Sustainable Development Goals (SDGs) in Thailand and Japan
•   การประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานวิจัยระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2563
•   อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรม SciVal เบื้องต้น” รอบที่ 1/2563
•   อบรมเชิงปฏิบัติการ “Understanding Why Papers are Important to MB: A Guide for Support Staff”
•   ศูนย์เครื่องมือศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท เบคไทย กรุงเทพ อุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด และบริษัท JEOL Asia Pte., Ltd. จัดอบรม เรื่อง Cryogenic Transmission Electron Microscopy สำหรับงานวิจัยด้านชีววิทยาโครงสร้าง (Cryo TEMs for Structural Biology)
•   การบรรยายหัวข้อ “แนะนำทุนวิจัยต่างประเทศ” ณ คณะศิลปศาสตร์
•   ประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการโครงการวิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
•   การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ
•   ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เดือนมกราคม
•   การประชุมแนะนำแนวปฏิบัติการบริหารจัดการโครงการวิจัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560
•   การฝึกอบรมปฏิบัติการฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร สำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น
•   การตรวจสอบรายงานผลการใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ
•   การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2563
•   ศูนย์เครื่องมือศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมและสาธิตการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ชนิดฟลูโอเรสเซนต์
•   การประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนโครงการแข่งขันวิทยาศาสตร์ FameLab Thailand 2020
•   การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แหล่งทุนวิจัย นโยบาย และทิศทางการส่งเสริมการวิจัย”
•   การประชุมแนะนำโครงการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอทุนเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2563”
•   การประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการด้านการศึกษา วิจัย และวิทยาศาสตร์‬‬ จากบริติช เคานซิล ประเทศไทย
•   การบรรยาย หัวข้อ “แนะนำทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล”

เดือนพฤศจิกายน
•   การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ในหัวข้อเรื่อง “ทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์”‬ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา
•   อบรมเชิงปฏิบัติการ “Understanding Why Papers are Important to MB: A Guide for Support Staff”
•   ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3
•   ประชุมเสนอแผนงานเพื่อขอรับงบประมาณปี 2564 เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN)
•   การประชุมแนะนำแนวปฏิบัติการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างประเทศ
•   ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2
•   การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อยื่นของบประมาณประจำปี 2564 ของมหาวิทยาลัย: กลุ่มเรื่อง การแพทย์ ในหัวข้อ Drug/Drug Screening/Test Kit และ Emerging Infectious Disease (EID)
•   การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อยื่นของบประมาณประจำปี 2564 ของมหาวิทยาลัย: กลุ่มเรื่อง การแพทย์ ในหัวข้อ Cancer และ Non – Communicable Diseases (NCDs)
•   งานเครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท ซายน์ สเปค จำกัด จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Innovative of PAL Automate Sample Preparation in Laboratory”

เดือนกันยายน
•   ‪การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการกลั่นกรองแผนงาน เพื่อยื่นของบประมาณประจำปี 2564 ของมหาวิทยาลัย
•   การตรวจสอบรายงานผลการใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ
•   การประชุมชี้แจงแนวทางกลั่นกรองแผนงาน เพื่อยื่นของบประมาณประจำปี 2564 ของมหาวิทยาลัย
•   การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2/2562
•   การอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 3
•   การประชุมแนะนำทุนวิจัยจาก “The Sumitomo Foundation”
•   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถนภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กับมหาวิทยาลัยมหิดล
•   ‪อบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีการสืบค้นข้อมูลค่า h – index จากฐานข้อมูล Scopus”
•   ‪“การจับคู่งานวิจัยต่อยอดธุรกิจ Research Connect”

เดือนสิงหาคม
•   การดำเนินงานสำรวจทรัพยากร ณ พื้นที่ปกปักทรัพยากร อพ.สธ. – การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4
•   พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่างสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กับมหาวิทยาลัยมหิดล
•   ผู้บริหารโครงการสนับสนุนทุน U.REKA พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
•   ‪“โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการวิจัย” รุ่นที่ 2
•   ‪การประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอแผนงาน‬‬‬ เพื่อขอตั้งงบประมาณอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2564
•   งานประชุมวิชาการ เรื่อง “เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค 4.0 (Precision Medicine in Thailand 4.0)”
•   การประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง)
•   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมส่งเสริมการลงทุน (BOI) กับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย
•   การประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …
•   การตรวจสอบรายงานผลการใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ

เดือนกรกฎาคม
•   งานแถลงข่าว การจัดงานประชุมวิชาการ “เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค 4.0” (Precision Medicine in Thailand 4.0)
•   การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2562
•   อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรม SciVal เบื้องต้น”
•   การประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานวิจัยระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2562
•   Leave a Nest Co., Ltd. ประเทศสิงคโปร์ ประชุมหารือความร่วมมือด้านการวิจัยกับอาจารย์/นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล
•   การประชุมคณะทำงานจัดนิทรรศการ ในหัวข้อเรื่อง “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ครั้งที่ 1/2562
•   การจัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์ทุน แหล่งทุนสหภาพยุโรป “ European Research Day 2019”

เดือนมิถุนายน
•   กิจกรรม “RUN Grande Vitesse‬: Design Thinking”
•   การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอกลไกการดำเนินงาน และ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …..
•   ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2561
•   งานประชุมวิชาการ TALAS International Conference and Workshop (the 13th TALAS Annual Training and Workshop)
•   การประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (เครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง)
•   กิจกรรมต้อนรับคณะผู้ประกอบการ ในเครือข่าย Food Innopolis ศึกษาดูงาน หน่วยงาน และห้องปฏิบัติการด้านอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
•   การประชุมคณะกรรมการอำนวยการด้านการวิจัยและการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2562
•   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย
•   “โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการวิจัย” รุ่นที่ 1

เดือนพฤษภาคม
•   การตรวจสอบรายงานผลการใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ
•   การประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของนักวิจัย
•   การตรวจสอบรายงานผลการใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ
•   อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรม SciVal เบื้องต้น”
•   การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ RUN to RUN และ สัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 5 (The 5th RUN Summit) ภายใต้หัวข้อ “RUN Forward: Moving Thailand Future”
•   การตรวจสอบรายงานผลการใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ
•   การจัดประชุมสัมมนา เรื่อง “Advanced your Research Career in Europe: Funding and Fellowship Opportunities”
•   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) ระหว่าง บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กับ มหาวิทยาลัยมหิดล
•   อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรม SciVal เบื้องต้น”
•   การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (เครือข่าย C – อพ.สธ.) ประจำปี 2562
•   การอบรมเชิงปฏิบัติการ “NIAID, NIH Post Award Grants Policy and Management Training”
•   การประชุมหารือแนวทางการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชาและกัญชง ร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

เดือนมีนาคม
•   การประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ทุนของหน่วยงานภาคเอกชน โครงการ U.REKA และ TRUE LAB
•   การดำเนินงานสำรวจทรัพยากร ณ พื้นที่ปกปักทรัพยากร อพ.สธ. – การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
•   ประชุมคณะกรรมการโครงการ อพ.สธ. ครั้งที่ 1/2562 และประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการ ฯ ครั้งที่ 1/2562
•   การแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)”
•   การตรวจสอบรายงานผลการใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ
•   งานเครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท แอนนาไลท์ติเคิลแลบไซน์ จำกัด จัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “Technique and Analytical Application of Fourier Transform infrared (FTIR) Spectrometer, FTIR Microscope, Raman Spectrometer and Circular Dichroism Spectrometer to Diverse Samples”
•   การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562
•   พิธีมอบรางวัล และเงินทุนช่วยเหลือ ทางด้านวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 25 ประจำปี พ.ศ. 2561 จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
•   อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรม SciVal เบื้องต้น”
•   CANCEL CANCER FESTIVAL 2019
•   ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 10 เนื่องในงาน 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

เดือนมกราคม
•   การดำเนินงานสำรวจทรัพยากร ณ พื้นที่ปกปักทรัพยากร อพ.สธ. – การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
•   การประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค 4.0 (Precision Medicine in Thailand 4.0) ฝ่ายมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2/2562
•   การตรวจสอบรายงานผลการใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ
•   ประชุมแนวทางการจัดทำสัญญารับทุนและการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
•   งานเครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด และบริษัท JEOL ASIA PTE. จำกัด จัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “Scanning Electron Microscope and Your Research Interest”
•   กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการงานวิจัย ณ กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
•   การประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค 4.0 (Precision Medicine in Thailand 4.0) ฝ่ายมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2562
•   พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระหว่างสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยมหิดล

เดือนธันวาคม
•   การตรวจสอบรายงานผลการใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ
•   ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในเวที ‬‬‬The 10th International Exhibition of Inventions (IEI 2018) และเวที Seoul International Invention Fair 2018″ (SIIF 2018)
•   พิธีลงนามสัญญารับทุน รับฟังคำชี้แจง และแนวทางการดำเนินโครงการวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
•   การประชุมเพื่อเสนอแนะแนวทางในการสมัครและบริหารทุนจาก National Institutes of Health (NIH)
•   การประชุม “การขอรับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย MTJA Research Cess Fund Briefing Session”
•   การประชุมหารือ “แนวทางการดำเนินการเบิกจ่ายทุนวิจัยแก่ผู้ได้รับทุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร”
•   การตรวจสอบรายงานผลการใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ
•   การประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเงินทุนวิจัย

เดือนกันยายน
•   การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2561
•   การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ในเป้าหมายที่ 1 และ 2 เพื่อจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563
•   Malaysian Research University Network (MRUN) Site Visit Engineering Labs and Research
•   พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือเพื่อพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศ ระหว่าง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติและมหาวิทยาลัยมหิดล
•   การประชุมหารือกลุ่มมหาวิทยาลัยที่สนองพระราชดำริ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นของสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
•   Leave a Nest Co., Ltd. ประเทศสิงคโปร์ ประชุมหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
•   การตรวจสอบรายงานผลการใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ
•   การประชุมการจัดทำแผนการสำรวจความหลากทางชีวภาพของเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
•   การประชุมแนะนำทุนวิจัยจาก “The Sumitomo Foundation”

เดือนสิงหาคม
•   การประชุมเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการวิจัย คลัสเตอร์ดิจิทัล ครั้งที่ 2/2561
•   การประชุมสัมมนาเรื่อง “FORESIGHT Lesson For ITS Future Impact and Long-Term Planning”
•   การประชุมหารือแนวทางในการบริหารทุนที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ได้ให้การสนับสนุนแก่โครงการที่มีการใช้ประโยชน์อาคารนวัตกรรมชีวภาพ (MUBio) ผ่านโครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยเครือข่าย
•   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานวิจัย
•   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งและการดำเนินการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ส่วนขยาย
•   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน Precision Medicine for Cancer ครั้งที่ 2/2561
•   การประชุมหารือเพื่อเข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ เขื่อนศรีนครินทร ในปีงบประมาณ 2562
•   การประชุมระดมสมองการจัดทำโครงการ “การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC)”
•   การประชุมเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการวิจัย คลัสเตอร์พลังงาน ครั้งที่ 2/2561
•   งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” (Thailand Research Expo 2018)

เดือนมิถุนายน
•   ประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) โครงการ Precision Medicine for Cancer ครั้งที่ 2/2561
•   งานเครื่องมือกลางเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
•   การประชุมหารือความร่วมมือและการจัดสรรนักเรียนทุน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ EECi
•   งานเครื่องมือกลางเยี่ยมชม งานห้องปฏิบัติการกลาง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
•   งานเครื่องมือกลางเยี่ยมชม ศูนย์เครื่องมือกลาง (Kanchanaburi Central Instrument Facility: KACIF) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
•   การประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยของรัฐบาลฝรั่งเศส สำหรับอาจารย์และนักวิจัย
•   ประชุมหารือเพื่อจัดตั้งหน่วย MU Multidisciplinary Research Center ด้าน Medical Device
•   งานเครื่องมือกลางเยี่ยมชม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
•   การประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานวิจัยระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2561
•   งานเครื่องมือกลางเยี่ยมชม หน่วยเครื่องมือกลาง คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
•   ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล FAOBMB Young Scientist Award (Male) 2018‬
•   การอบรมปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรม SciVal เบื้องต้น”‬

เดือนพฤษภาคม
•   งานเครื่องมือกลางเยี่ยมชมหน่วยเครื่องมือกลางเพื่อการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Siriraj Core Research Facility: SiCRF)
•   การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ จังหวัดนครปฐม ระยะ 5 ปีที่หก ครั้งที่ 1/2561
•   การจัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ “Advancing your Research Career in Europe: Funding and Fellowship Opportunities for Researchers in Thailand”
•   ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี 2560
•   The 4th Annual Meeting: Research University Network “RUN for Thailand to Develop Sustainable Innovation”
•   งานเครื่องมือกลาง (ศูนย์เครื่องมือศาลายา) เยี่ยมชมห้องวิจัยกลาง ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ และศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ คณะสัตวแพทยศาสตร์
•   งานเสวนาในร้านกาแฟ Cafe Scientifique: Success Stories of Research under the Newton Fund
•   การตรวจสอบรายงานผลการใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ
•   การประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
•   งานเครื่องมือกลาง (ศูนย์เครื่องมือศาลายา) เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิจัยกลาง คณะเภสัชศาสตร์
•   งานเครื่องมือกลาง (ศูนย์เครื่องมือศาลายา) เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ กระบวนการ และบริการ ของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอ เซอร์วิส จำกัด (iBS)

เดือนเมษายน
•   การตรวจสอบรายงานผลการใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ
•   งานเครื่องมือกลาง (ศูนย์เครื่องมือศาลายา) เยี่ยมชมการทำงาน แผนงาน และระบบจัดการ ของโครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม (MU – Bio Innovation Building)
•   งานเครื่องมือกลาง (ศูนย์เครื่องมือศาลายา) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท เพอร์กินเอลเมอร์ จำกัด จัดอบรม เรื่อง “เทคนิค เทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ ด้าน Inorganic Analysis (AAS, ICP-OES, ICP-MS)”
•   การตรวจสอบรายงานผลการใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ
•   ประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) โครงการ Precision Medicine for Cancer ครั้งที่ 1/2561
•   การประชุมเครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง ณ สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
•   การประชุมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะการจัดตั้ง Office of Research Integrity and Compliance (ORIC)

เดือนมีนาคม
•   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดำเนินงานด้านบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม”
•   การประชุม เรื่อง “การหารือความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เพื่อการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ร่วมกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา”
•   อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรม SciVal เบื้องต้น”
•   พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) ระหว่าง 8 มหาวิทยาลัย
•   ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 10 งานครบรอบ 49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

เดือนกุมภาพันธ์
•   การประชุม The First Coordination and Consultative Meeting on Managing and Controlling Aedes Vector Populations Using the Sterile Insect Technique
•   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน Precision Medicine for Cancer ครั้งที่ 1/2561
•   การประชุมหารือเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560 ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
•   การอภิปราย เรื่อง How to improve MU research impact?
    Mahidol University: Why research impact is important ? โดย ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ
    How can Mahidol University promote and support good research ? โดย ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์
    How to increase research impact ? โดย รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์
    How to improve MU research impact ? – Social Science & Humanities โดย รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง
•   ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 และรางวัล TWAS Prize for Young Scientists in Thailand จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เดือนมกราคม
•   การตรวจสอบรายงานผลการใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ
•   การประชุมหารือเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยต่างประเทศตามข้อบังคับ ฯ การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560
•   การประชุมการจัดการพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ True Lab @ Mahidol
•   การสัมมนาเรื่อง “ประสบการณ์การวิจัยและการบริหารจัดการโปรแกรมวิจัย เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกา”
•   รางวัล 2018 TRF – OHEC – Clarivate Analytics Research Excellence Awards และรางวัล 2018 TRF – OHEC – Scopus Researcher Awards ในการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ .. พบ .. เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 17 (TRF – OHEC Annual Congress: TOAC 2018)

เดือนสิงหาคม
•   การบรรยายทุนรัฐบาลฝรั่งเศส โดย Campus France ประจำสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย
•   การประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานวิจัยระดับบริหาร ครั้งที่ 2/2560
•   รางวัลจากการแข่งขัน “Pitching สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ไทยแลนด์ 4.0”
•   ขอแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ได้รางวัลจากการประชุมวิชาการ ThaiTECT Annual Meeting ครั้งที่ 17
•   รางวัล National Ethics Committee Accreditation System of Thailand (NECAST) และประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ที่เกี่ยวกับสารเคมีตามมาตรฐาน (มอก.2677)
•   งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560” (Thailand Research Expo 2017)
•   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน Precision Medicine for Cancer ครั้งที่ 2/2560
•   สภามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัลคุณภาพและปริมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในรูปแบบเอกสารวิชาการ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559
•   งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Information Day: Boosting Your Confidence & Proficiency for hunting UK–Thailand funds”

เดือนมิถุนายน
•   การเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล [ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ]
•   การเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล [คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา และสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล]
•   ประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) โครงการ Precision Medicine for Cancer ครั้งที่ 2/2560
•   การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2560
•   หน่วย Talent Mobility Strengthening Unit (TMSU) กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อระดมสมอง กลุ่มด้านการผลิตยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม และ กลุ่มเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและนักวิจัย
•   ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) ครั้งที่ 2/2560
•   โครงการศึกษาดูงานศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) คลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เดือนพฤษภาคม
•   ประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) คลัสเตอร์ Health โครงการ Thailand Drug Resistant Bacteria
•   หน่วย Talent Mobility Strengthening Unit (TMSU) กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมเพื่อระดมสมองกลุ่มอุตสาหกรรมนวัตกรรมด้านอาหารเพื่อสุขภาพ ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและนักวิจัย
•   พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0”
   นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0”
   นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยภายใต้หัวข้อ “Healthy & Happy Ageing”
   นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมชมนิทรรศการ Siam Bioscience
•   การประชุมเรื่อง การประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดทุนต่อยอดงานวิจัยเพื่อร่วมกับภาคเอกชน (Pre – Seed Fund)
   ทุนต่อยอดงานวิจัย เพื่อร่วมกับภาคเอกชน

เดือนเมษายน
•   หน่วย Talent Mobility Strengthening Unit กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์โครงการ Talent Mobility
•   การประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานวิจัย ระดับผู้บริหาร ที่กำกับดูแลด้านงานวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนายกรัฐมนตรี
•   การประชุมคณะกรรมการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ และคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” ครั้งที่ 1/2560
•   ประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) คลัสเตอร์ Health โครงการ Drug – Resistant Bacteria ครั้งที่ 4/2560
•   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน Precision Medicine for Cancer ครั้งที่ 1/2560
•   มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi)
•   การประชุมคณะอนุกรรมการงานสนับสนุนศูนย์ประสานงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล) ครั้งที่ 2

เดือนมีนาคม
•   มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานวิจัย ของกองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี ศาลายา
•   การศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา
•   งาน Talent Mobility for Food Innovation 2017
•   ประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) คลัสเตอร์ Health โครงการ Drug – Resistant Bacteria ครั้งที่ 3/2560
•   การประชุมชี้แจง เรื่อง “การบริหารเงินทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560”
•   หน่วย Talent Mobility Strengthening Unit (TMSU) กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ Talent Mobility ในการประชุม Industrial R&D Fund Fair#8
•   การตรวจสอบรายงานผลการใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ
•   สัมมนาประจำปี “เพื่อระลึกถึงคุณของสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”
•   ประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) โครงการ Precision Medicine for Cancer ครั้งที่ 1/2560
•   ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 9 งานครบรอบ 48 ปี วันพระราชทานนาม 129 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

เดือนธันวาคม
•   งานแถลงข่าวและพิธีลงนามในสัญญามอบทุน โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2559
•   การประชุมระดมสมองในการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศด้านการแพทย์ (Health and Wellness)
•   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา”
•   การประชุม เรื่อง “การปรึกษาหารือและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการมาตรวิทยา”
•   อบรมเชิงปฏิบัติการ SciVal – New Metrics
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Scival – New Metrics”
•   งานแถลงข่าว “การนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไทยร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติ” และ “พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ ระหว่างนักประดิษฐ์และผู้ประกอบการไทย”
•   ประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) โครงการ Precision Medicine for Cancer
•   การประชุม เรื่อง “การขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)”

เดือนพฤศจิกายน
•   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลงานวิจัย สู่แนวปฏิบัติที่ดี ปี 2559 เรื่อง “การจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) คณะวิศวกรรมศาสตร์”
•   การประชุมเพื่อลงนามความร่วมมือ และชี้แจงการดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ในสถาบันอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
•   การประชุมชี้แจง “ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. …”
    ร่างข้อบังคับการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย (เดิม 2551) โดย รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
    ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินจากแหล่งทุนภายนอก โดย กองคลัง
    กระบวนการ/ขั้นตอนในการจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ในระบบ Payroll และการทำคำสั่งจ้างบุคลากร ในโครงการวิจัยเพื่อปฏิบัติงาน โดย กองทรัพยากรบุคคล
•   การประชุมเพื่อ matching การดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ระหว่างอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับทางผู้ประกอบการ ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2559
•   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน Precision Medicine for Cancer
•   ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ในงาน International Symposium on the Education & Research of the Global Environmental Studies in Asia & The 11th Inter-University Workshop on Education and Research Collaboration in Indochina Region
•   สัมมนาการกำหนดแบบฟอร์มการขอรับรองจริยธรรมโครงการวิจัย และมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประเภทสัตว์น้ำ สัตว์เกษตร สัตว์ป่า แมงและแมลง
•   สถาบันพระบรมราชชนก ศึกษาดูงาน กองบริหารงานวิจัย
•   การประชุมเพื่อ matching การดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ระหว่างอาจารย์สถาบันโภชนาการ และอาจารย์วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับทางผู้ประกอบการ บริษัท CP FOODLAB จำกัด
•   การประชุมคณะอนุกรรมการงานสนับสนุนศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล) ครั้งที่ 1/2559

เดือนมิถุนายน
•   โครงการเตรียมความพร้อม เพื่อการทำงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับองค์กรธุรกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศไทย (Talent Mobility)
•   การประชุมเพื่อรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559
•   การศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศงานวิจัย ของกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
•   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ” (National Research Management System: NRMS)
•   การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Author Workshop Program for Mahidol University: Springer Advance Expert Training”

เดือนพฤษภาคม
•   การประชุมชี้แจง “แนวทางการปฏิบัติทางการเงินทุนอุดหนุนการวิจัย”
    การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย โดย รศ.นพ.ประดิษฐ์ สมประกิจ; รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล
    ระเบียบข้อปฏิบัติต่าง ๆ และขั้นตอนวิธีการดำเนินการ หลังได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย โดย ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย
    ข้อควรปฎิบัติในการใช้จ่ายเงินทุนวิจัย และการเก็บหลักฐานการเงินของโครงการวิจัยที่ถูกต้อง โดย ผู้อำนวยการกองคลัง
    การตรวจสอบการใช้จ่ายทุนวิจัย โดย ศูนย์ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล
    การมอบหมายหน้าที่/การมอบอำนาจ ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 โดย นายคณพศ เฟื่องฟุ้ง; นิติกร (ผู้ชำนาญการพิเศษ) กองกฎหมาย
•   การศึกษาดูงานด้านการจัดการงานวิจัยและนโยบายการวิจัยในประเทศไทย ของคณะผู้แทน สปป.ลาว
•   การประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research Universities Network: RUN) คลัสเตอร์สุขภาพ (Health Cluster) กลุ่ม Precision Medicine for Cancer
•   อบรมการเขียนขอรับรองจริยธรรมการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
   Writing an Animal Protocol

เดือนเมษายน
•   การประชุมกลุ่มย่อยหารือทิศทางการปรับเปลี่ยนประเทศไทย ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กลุ่ม Health and Wellness/Biomedical
•   การเสวนาพิเศษ เรื่อง “Strengthen Research through Scientific Equipment”
•   การประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำทุนวิจัย Newton Fund จากสหราชอาณาจักร
•   การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของโครงการวิจัย”
   การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของโครงการวิจัย โดย ผศ. ดร.วินัย วงศ์สุรวัฒน์; วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
•   การประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research Universities Network: RUN) คลัสเตอร์สุขภาพ (Health Cluster) กลุ่ม Precision Medicine for Cancer

เดือนกุมภาพันธ์
•   ประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) คลัสเตอร์สุขภาพ (Health) โครงการ Precision Medicine for Cancer
•   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลงานวิจัยสู่แนวปฏิบัติที่ดี ปี 2559 เรื่อง “การจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดสำหรับข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ครั้งที่ 2
•   ประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) คลัสเตอร์สุขภาพ โครงการ Precision Medicine for Cancer
•   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลงานวิจัยสู่แนวปฏิบัติที่ดี ปี 2559 เรื่อง การจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดสำหรับข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA)
•   งานแถลงข่าว “โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ปี 2559/1”
•   ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2558 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559

เดือนพฤศจิกายน
•   การประชุมวิชาการ PEA ปี 2558
•   การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2559
•   แสดงความยินดี เปิดตัวผู้ได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2558 สกว.
•   อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลสากล เพื่อประกอบการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA)”
    การสืบค้นฐานข้อมูลสากล เพื่อประกอบการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA)
•   การประชุมชี้แจง เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินการขอทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน”
    การบรรยาย เรื่อง “ระเบียบข้อปฏิบัติต่าง ๆ และขั้นตอนวิธีการดำเนินการ หลังได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน” โดย ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย
    การบรรยาย เรื่อง “การจัดทำรายงานการเงิน และการเก็บหลักฐานทางการเงิน” โดย ผู้อำนวยการกองคลัง
    การบรรยาย เรื่อง “วิธีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย” โดย ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน
•   การประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research Universities Network: RUN) คลัสเตอร์สุขภาพ (Health Cluster) กลุ่มวิจัย Precision Medicine in Cancer
•   ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ปีที่ 13
•   การประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) คลัสเตอร์วิจัยด้านสุขภาพ (Health Cluster) กลุ่มวิจัย Emerging Infectious Disease
•   การประชุมวิชาการ เรื่อง “CBD and Material Transfer Management: Kyushu University”

เดือนตุลาคม
•   การประชุมวิชาการ เรื่อง “งานวิจัยกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ”
    การบรรยาย หัวข้อ “Traditional Knowledge, Bioresource to Geographical Incication และ Bioeconomy” โดย ดร.ธนิต ชังถาวร; ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
    การบรรยาย หัวข้อ “ความสำคัญ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ” โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ; ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
•   มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลจากเกาหลี
•   การเสวนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการตรวจสอบภายในของผู้ที่ได้รับทุนต่างประเทศ และแนวทางการบริหารโครงการวิจัยที่ได้รับทุนต่างประเทศ”

เดือนมิถุนายน
•   ประชุมคณะทำงานจัดนิทรรศการในหัวเรื่อง “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 14 – 20 ธันวาคม 2558
•   การประชุม เรื่อง วิธีทำงบประมาณและจัดทำรายงานการเงินโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
•   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล (รุ่นที่ 2) เรื่อง “การบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ” (National Research Management System: NRMS) และเรื่อง “การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ” (National Research Project Management: NRPM)
•   Kyoto University เข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เพื่อสัมภาษณ์การบริหารจัดการด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล
•   ร่วมประชุม APAC Research Intelligence Conference 2015
•   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล (รุ่นที่ 1) เรื่อง “การบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ” (National Research Management System: NRMS) และเรื่อง “การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ” (National Research Project Management: NRPM)

เดือนมีนาคม
•   ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและติดตามประเมินผลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล
•   แนะนำการใช้โปรแกรมวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย SciVal ให้แก่สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
•   สวทน. และ สวทช. เข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เพื่อสัมภาษณ์และแนะนำโครงการเครือข่ายความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีเซนเซอร์ของประเทศไทย
•   ประชุมระดมสมอง Health Cluster ครั้งที่ 1/2558 โครงการเครือข่ายพันธมิตรวิจัย (RUN)
•   การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำยุทธศาสตร์วิจัยแผน 15 ปี ของมหาวิทยาลัยมหิดล
•   พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN)
•   ประชุมเครือข่ายพันธมิตรวิจัย (RUN) มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1
•   ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 8 งานครบรอบ 46 ปี วันพระราชทานนาม 127 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

เดือนสิงหาคม
•   พิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว.
•   การประชุมหารือร่วมกับกองกิจการนักศึกษา และกองบริหารการศึกษา ในการจัดทำแผนแม่บทโครงการ อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล
•   การประชุมเพื่อหารือแนวทางการร่างข้อเสนอโครงการเสนอแหล่งทุน NIH ภายใต้ประกาศทุน “Hubs of Interdisciplinary Research and Training in Global Environmental and Occupational Health (GEOHealth)”
•   การประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัยร่วมกับ JST, JICA, Department of Medical Sciences และมหาวิทยาลัยมหิดล
•   ศึกษาระบบบริหารจัดการวิจัย ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
•   “Talent Management Project” Proposal Writing Workshop รุ่นที่ 2
•   การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) วันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

เดือนพฤษภาคม
•   การประชุมโครงการ “Talent Management” ร่วมกับอาจารย์ทางด้านสังคมศาสตร์
•   การประชุมโครงการ “ประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)”
     การวิจัย กับ พวอ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) โดย รศ.ดร.ประเสริฐ ภวสันต์
•   การประชุม เรื่อง Building a Thai World – Class Universities: Alternative Paths to Excellence
     Is there an Asian Model of World – Class University ? โดย Dr.Peter Haddawy
     Understanding and Using Rankings to your Best Advantage โดย Dr.Chiao – Ling Chen
     Building a Thai World – Class University: Alternative Paths to Excellence โดย Dr.Martin Schaaper
     The Multidimensional Research Assessment of Scholarly Research Impact โดย Dr.Gali Halevi
     Research as an Unbiased Measure of World Class Status โดย Dr.Saeed UI Hassan
     Thai Universities as World Class Universities โดย Prof.Prasit Palittapongarnpim, M.D.; VP Research
•   การประชุม เรื่อง “Advancing your Research Career in Europe Funding and Fellowship Opportunities for Mahidol Researchers”
•   การสัมมนาเรื่อง “Introduction of JSPS Activity in Asia and Sharing Information about Research Opportunity in Japan”
     JSPS’s Collaborative Program with Thailand

เดือนมีนาคม
•   ประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University: WCU)
   โครงการมหาวิทยาลัยมหิดลก้าวกระโดดสู่ความเป็นผู้นำโลก (Mahidol University as a World Class Research University: Proposal Preparation)
•   ประชุมโครงการมหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University: WCU) “Section ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มวิจัยมุ่งเป้า กลุ่มภารกิจ”
•   เยี่ยมชมระบบ EPMS ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
•   การประชุมเพื่อหารือและปรับแผนการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจาก Foreign Affairs Canada และ IDRC
•   สัมภาษณ์ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)
•   การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2557
•   ประชุมโครงการมหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University: WCU) “Section รองคณบดีฝ่ายวิจัย”
•   อบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม SciVal New Version : Alpha SciVal

เดือนมกราคม
•   สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จ ฯ ทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU Research Expo 2013 ภายใต้หัวข้อ “MU Research Networking : Working Together toward Excellence” ระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 2557 ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
•   การประชุมเพื่อเขียนข้อเสนอโครงการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน NIAID ภายใต้หัวข้อ “International Collaborations in Infectious Diseases Research” ครั้งที่ 3
•   การประชุมเพื่อเขียนข้อเสนอโครงการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน NIAID ภายใต้หัวข้อ “International Collaborations in Infectious Diseases Research” ครั้งที่ 2
•   การประชุมกลุ่มนักวิจัยด้าน Emerging Infectious Diseases เพื่อเขียนข้อเสนอโครงการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน NIAID

เดือนสิงหาคม
•   การประชุมวิชาการประเพณี กองทัพเรือ – ธรรมศาสตร์ – เกษตรศาสตร์ – มหิดล ครั้งที่ 16
•   การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013) วันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
•   ประชุมคณะทำงานจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ โครงการ อพ.สธ. เรื่อง “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก” ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
•   การหารือ เรื่องการเขียนโครงการเพื่อขอทุนจาก National Institutes of Health (NIH) ประเทศสหรัฐอเมริกา หัวข้อ Mechanisms of Alcohol and Nicotine Co – Addiction
•   รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2556 ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เดือนกรกฎาคม
•   ประชุมนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุน National Institutes of Health (NIH) ประเทศสหรัฐอเมริกา
•   การประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานด้านการวิจัยระดับผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 3/2556
•   ประชุมคณะทำงานจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก” ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2556
•   ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและติดตามประเมินผลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหิดล
•   การบรรยาย เรื่อง “The Snowball Metrics & Case Study of Spotlight in Asia Pacific”
•   การจัด Video Conference กับ Grants Management Specialist จาก National Institute of Health (NIH)
•   การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Project Management : NRPM)”
•   การประชุมเครือข่ายวิจัยมุ่งเป้าด้านวัคซีน ครั้งที่ 3/2556
•   การประชุม เรื่อง “งานวิจัยสมุนไพรของ บริษัท หมอมี จำกัด”

เดือนพฤษภาคม
•   การประชุมสรุปการดำเนินงาน Proposal Writing Workshop
•   โครงการจิบน้ำชากับจอมยุทธ์ (วิจัย) โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศรีสิน คูสมิทธิ์
•   การประชุมเชิงปฏิบัติการ Proposal Writing Workshop
•   กิจกรรม RESEARCH CARE & TALK 4/2013 : การสนับสนุนการขอทุนวิจัยต่างประเทศ
•   โครงการจิบน้ำชากับจอมยุทธ์ (วิจัย) โดย อ.ดร.เจตสุมน ประจำศรี
•   ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการ โครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2555
•   การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (NRU Summit II)
•   โครงการจิบน้ำชากับจอมยุทธ์ (วิจัย) โดย ศ.นพ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด
   สัมภาษณ์นักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ

เดือนกุมภาพันธ์
•   คณะทำงานด้านการบริหารจัดการโครงการวิจัย จากมหาวิทยาลัยเกียวโต The Kyoto University Research Administration Office (KURA) ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านระบบสนับสนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหิดล
•   ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายวิจัยมุ่งเป้าหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2
•   การขอศึกษาดูงาน กรอบกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหิดล
•   การประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานด้านการวิจัย ระดับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2/2556
•   พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
•   การประชุมเครือข่ายวัคซีนของมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2556
•   การบรรยายเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ”
   นโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
   แนวทางการเขียนโครงการขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก โดย ผศ.ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์
•   การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างเครือข่ายนักวิจัยด้าน Biomedical Engineering ครั้งที่ 1/2556
•   ประชุมหารือ เรื่อง การพัฒนาระบบวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2556
•   การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2556

เดือนธันวาคม
•   การประชุมเครือข่ายวิจัยด้าน Therapeutic Proteins ครั้งที่ 2/2555
•   การประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานด้านการวิจัยระดับผู้บริหาร และระดับปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2556
•   การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการทดลองใช้โปรแกรม SciVal ครั้งที่ 3
•   ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2555
•   การประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยของนักวิจัยใหม่
•   การประชุมเครือข่ายวิจัยด้าน Therapeutic Proteins ครั้งที่ 1/2555
•   การประชุม เรื่อง การเพิ่มผลผลิตการวิจัยจากนักศึกษาปริญญาเอก
•   การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการทดลองใช้โปรแกรม SciVal ครั้งที่ 2
•   การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงานวิจัยมุ่งเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมหิดล

เดือนพฤศจิกายน
•   พิธีลงนามความร่วมมือ การจัดตั้ง “โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโซ่อุปทานสุขภาพ” Healthcare Supply Chain Excellence Center หรือ Loghealth Center ระหว่าง สกว. และมหาวิทยาลัยมหิดล
•   การประชุมเครือข่ายวิจัยด้านวัคซีนของมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2555
•   การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการทดลองใช้โปรแกรม SciVal ครั้งที่ 1
•   ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ฯ เรื่อง การวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลสู่อาเซียน และนิทรรศการ MU Research Expo 2012
•   การประชุมอบรมวิธีการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย จากโปรแกรม SciVal
•   โครงการบรรยายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง เรื่อง Pathology of Mice and Mouse Models for Human Diseases

เดือนกันยายน
•   ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
•   การประชุมคณะกรรมการดำเนินการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ครั้งที่ 3/2555
•   คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เยี่ยมชม ติดตาม และประเมินความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ปี 2555 ของมหาวิทยาลัยมหิดล
•   ประชุม International Funding Opportunities: Reachable and Sustainable for Mahidol University
•   การประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานด้านการวิจัยระดับผู้บริหาร และระดับปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2/2555
•   โครงการฝึกอบรม เรื่อง การวิเคราะห์สารประกอบด้วยเทคนิคการดูดกลืนแสงช่วง Infrared ชนิด Fourier Transform (FTIR) แบบ Attenuated Total Reflictance (ATR) และช่วงแสง Near Infrared (NIR)

เดือนกุมภาพันธ์
•   ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2555
•   สัมมนา เรื่อง “Thai Hospitals’ Adoption of Information Technology : A Theory Development and Nationwide Survey”
•   การประชุมวิชาการประจำปี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ หัวข้อ “อาเซียน มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติกับอนาคตประเทศไทย”
•   การประชุมระดมความคิดเห็น แนวทางการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
•   ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิจัยด้านสัตว์น้ำ
•   การให้สัมภาษณ์ถึงการบริหารจัดการโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
•   การประชุม 9 หัวหน้าศูนย์วิจัยและคลัสเตอร์ โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติ (NRU)
•   การประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 14
•   การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัย Center for Emerging and Neglected Infectious Diseases (CENID)
•   แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2554 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555
•   งานแถลงข่าว Thailand Healthcare Cluster และงานเสวนา Healthcare Supply Chain Disaster Management
•   ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
   แบบข้อเสนอโครงการวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์
   สวก. พบนักวิจัย

เดือนสิงหาคม
•   การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 (Thailand Research Expo 2011)
•   พิธีมอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปี 2554 (2011 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand)
•   การประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหิดล
•   กิจกรรมการจัดงาน “มหิดลวิชาการ ’54”
•   แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2553 (เพิ่มเติม)
•   การสัมมนา เรื่อง เทคนิค LC – MS/MS Q – TOF ในการวิเคราะห์ทดสอบ
•   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมการบริหารงานของกองบริหารงานวิจัย
•   มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรมงานแถลงข่าว Thailand Research Expo 2011

เดือนกรกฎาคม
•   ประชุมประชาสัมพันธ์ โครงการทุน The JSPS RONPAKU Program และ Postdoctoral Fellowship FY2012 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (NRCT – JSPS)
•   คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เยี่ยมชมการดำเนินการโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (National Research University) ของมหาวิทยาลัยมหิดล
•   การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ” (National Research Project Management : NRPM) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
•   สภามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2553
•   โครงการฝึกอบรม เรื่อง การใช้งาน HPLC และ UPLC ในงานวิเคราะห์ทดสอบ
•   รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ดีเด่น รางวัลไบโอลาสโก้ ประเทศไทย (BioLASCO Thailand Award) ประจำปี 2554

เดือนพฤษภาคม
•   งาน BIO International Convention (BIO 2010)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save