Download ใบสมัคร/แบบฟอร์ม

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล
แบบเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
•   ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (แบบ MU: 01)
•   Research Grant Application Form, Mahidol University (Form MU : 01)
•   ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย (Research Cluster) แบบบูรณาการและสหสาขา (Integrated and Multidisciplinary) (แบบ MU: 01-1)
•   ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย (Research Cluster) แบบนักวิจัยหลายรุ่น (Multi – generation Researchers) (แบบ MU: 01-2)
•   ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยแบบบูรณาการ ในพื้นที่ภาคกลาง และกับวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล (กาญจนบุรี นครสวรรค์ หรือ อำนาจเจริญ) (แบบ MU: 01-3)
•   ทุนส่งเสริมการวิจัยโครงการ อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยมหิดล 
•   PRE-SEED FUND APPLICATION FORM (PF: 01)
•   PRE-SEED FUND Executive Summary Template (PF: 02)
•   PRE-SEED FUND Proposal Template (PF: 03)
•   PRE-SEED FUND COST BREAKDOWN (PF: 04)
แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอทุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล
•   ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
•   ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย (Research Cluster) แบบบูรณาการและสหสาขา (Integrated and Multidisciplinary)
•   ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย (Research Cluster) แบบนักวิจัยหลายรุ่น (Multi – generation Researchers)
•   ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยแบบบูรณาการ ในพื้นที่ภาคกลาง และกับวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล (กาญจนบุรี นครสวรรค์ หรือ อำนาจเจริญ)
•   ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า/รายงานสมบูรณ์
•   รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล (แบบ MU : 02)
•   Progress Report on the Research Project Awarded by Mahidol University (Form MU : 02)
•   หัวข้อเกี่ยวกับส่วนประกอบในการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอมหาวิทยาลัยมหิดล (แบบ MU : 03)
•   Topics of the Complete Research Report for Submission to Mahidol University (Form MU : 03)
•   Executive Summary Template 

ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมหิดล
ใบสมัครขอรับทุน ฯ
•   Application for a Postdoctoral Fellowship Mahidol University (Form MU : 04)
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า/รายงานสมบูรณ์
•   แบบรายงานความก้าวหน้า 6 เดือน (Sixth – Months Progress Report for Postdoctoral Fellowship Program)
•   แบบประเมินตนเอง (ANNUAL SELF – ASSESSMENT FOR POSTDOCTORAL FELLOW)
•   แบบประเมิน โดย Advisor (PERFORMANCE APPRAISAL FORM)

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
•   การจัดเตรียมเพื่อจัดทำงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562

แบบฟอร์มเอกสารตามแนวทางและวิธีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
•   แบบฟอร์มตรวจสอบการใช้ทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล |
•   แบบยื่นคำขอแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยที่มิได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 |
•   แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดโครงการ |

แบบฟอร์มทะเบียนคุมเงินทุนวิจัย
•   แบบฟอร์มทะเบียนคุมเงินทุนวิจัย
    *   ข้อมูลในแบบฟอร์ม ฯ เป็นเพียงการกรอกข้อมูลตัวอย่างเท่านั้น

แบบฟอร์มข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลการวิจัย (Data Sharing Agreement)
•   แบบฟอร์มข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลการวิจัย (Data Sharing Agreement)

แบบฟอร์มการบริหารจัดการโครงการวิจัยทางคลินิก (CTA)
•   แบบฟอร์มขอสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์
กรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรง หรือผ่านหน่วยงานต้นสังกัด  |
•   แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาพร้อมขออนุมัติเบิกจ่าย
กรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรง หรือผ่านหน่วยงานต้นสังกัด  |

แบบฟอร์มการขอเข้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์
แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าไปทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ครั้งแรก (กรณีนักวิจัยเป็นชาวไทยทั้งหมด)
•   ตัวอย่างหนังสือนำส่งTH
•   แบบคำขออนุญาตเพื่อเข้าไปทำการศึกษาวิจัยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อส ว-01TH
•   ประวัติผู้ร่วมวิจัย อส ว-02TH
•   แบบเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ อส ว-03TH
•   แบบเงื่อนไขประกอบการอนุญาตให้เข้าร่วมศึกษาวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อส ว-04TH
•   ตย.หนังสือรับรองโครงการ
•   คำขอเข้าไปล่าสัตว์ป่าTH
•   คำอธิบาย01
แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าไปทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ครั้งแรก (กรณีมีนักวิจัยต่างชาติ)
•   ตัวอย่างหนังสือนำส่ง
•   Application to study or conduct research within protected forest areas in thailand DNPT-01
•   Biographical data of research collaborator DNPT-02
•   แบบเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ อส ว-03
•   Terms and Conditions of Co-Research Permit for conducting Study Research in Protected Areas DNPT-04
•   ตย.หนังสือรับรองต่างชาติ
•   ตย.หนังสือรับรองโครงการ
•   คำขอเข้าไปล่าสัตว์ป่า only in TH
•   NRCT-01
•   คำอธิบาย02