ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ริเริ่มทำวิจัยให้มีผลงานวิจัยเบื้องต้น เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการวิจัยให้มีศักยภาพสูงขึ้น และสามารถขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกต่อไปได้

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ พ.ศ. 2563  

กำหนดการรับสมัคร : ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์, 30 มิถุนายน และ 31 ตุลาคม ของทุกปี

แบบเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
•   ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (แบบ MU: 01)
•   Research Grant Application Form, Mahidol University (Form MU : 01)
แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอทุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล
•   ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

ทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม

ทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ มีผลงานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรัยในระดับสากล และเป็นที่ต้องการของสังคม สร้างชื่อเสียงในระดับโลก

•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562

กำหนดการรับสมัคร : เปิดรับสมัครตลอดปี

แบบเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
•   ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย (Research Cluster) แบบบูรณาการและสหสาขา (Integrated and Multidisciplinary) (แบบ MU: 01-1)
•   ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย (Research Cluster) แบบนักวิจัยหลายรุ่น (Multi – generation Researchers) (แบบ MU: 01-2)
•   ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยแบบบูรณาการ ในพื้นที่ภาคกลาง และกับวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล (กาญจนบุรี นครสวรรค์ หรือ อำนาจเจริญ) (แบบ MU: 01-3)
แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอทุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล
•   ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย (Research Cluster) แบบบูรณาการและสหสาขา (Integrated and Multidisciplinary)
•   ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย (Research Cluster) แบบนักวิจัยหลายรุ่น (Multi – generation Researchers)
•   ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยแบบบูรณาการ ในพื้นที่ภาคกลาง และกับวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล (กาญจนบุรี นครสวรรค์ หรือ อำนาจเจริญ)
•   ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ (New Discovery) และบุกเบิกศาสตร์แขนงใหม่ (Frontier Research)

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ (New Discovery) และบุกเบิกศาสตร์แขนงใหม่ (Frontier Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรสายวิชาการ คณาจารย์ และนักวิจัย ทำวิจัยที่นำไปสู่การค้นพบองค์ความรู้ที่เป็นเชิงลึก และผลิตผลงานที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับสากล โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ (New Discovery) หรือบุกเบิกศาสตร์แขนงใหม่ (Frontier Research)

•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ (New Discovery) และบุกเบิกศาสตร์แขนงใหม่ (Frontier Research) พ.ศ. 2562

กำหนดการรับสมัคร : เปิดรับสมัครโครงการวิจัยขอทุน ปีละ 3 รอบ (ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์, 30 มิถุนายน และ 31 ตุลาคม ของทุกปี)

แบบเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
•   ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ (New Discovery) และบุกเบิกศาสตร์แขนงใหม่ (Frontier Research) (แบบ MU: 01-4)

การส่งโครงการวิจัยและการส่งรายงานการวิจัย

•   การส่งโครงการวิจัย
ผู้ประสงค์สมัครขอรับทุน สามารถส่งโครงการวิจัย ตามแบบ MU : 01 ไปยัง
นางลักขณา ศิริพละ
กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  0 2849 6159       0 2849 6247
  lakhana.pra@mahidol.ac.th

•   การส่งรายงานวิจัย
การส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
ให้เสนอรายงานความก้าวหน้าตามแบบรายงานความก้าวหน้า MU : 02 เมื่อครบกำหนด 6 เดือน นับแต่วันที่ได้รับเงินทุนวิจัย จำนวน 4 ชุด ไปยัง
นางลักขณา ศิริพละ
งานบริหารเงินทุนวิจัย กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
•   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตามแบบ MU : 03 จำนวน 5 ชุด
•   เอกสารงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (กรณีผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์แล้ว) จำนวน 3 ชุด

ทั้งนี้ ในเอกสารงานวิจัยข้างต้น ผู้ได้รับทุนต้องระบุในกิตติกรรมประกาศว่า “โครงการวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล” หรือ “This research project is supported by Mahidol University”