ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ริเริ่มทำวิจัยให้มีผลงานวิจัยเบื้องต้น เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการวิจัยให้มีศักยภาพสูงขึ้น และสามารถขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกต่อไปได้
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ พ.ศ. 2563

กำหนดการรับสมัคร : ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์, 30 มิถุนายน และ 31 ตุลาคม ของทุกปี

แบบเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
•   ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (แบบ MU: 01)
•   Research Grant Application Form, Mahidol University (Form MU : 01)
แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอทุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล
•   ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

ทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม

ทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ มีผลงานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรัยในระดับสากล และเป็นที่ต้องการของสังคม สร้างชื่อเสียงในระดับโลก
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562

กำหนดการรับสมัคร : เปิดรับสมัครตลอดปี

แบบเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
•   ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย (Research Cluster) แบบบูรณาการและสหสาขา (Integrated and Multidisciplinary) (แบบ MU: 01-1)
•   ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย (Research Cluster) แบบนักวิจัยหลายรุ่น (Multi – generation Researchers) (แบบ MU: 01-2)
•   ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยแบบบูรณาการ ในพื้นที่ภาคกลาง และกับวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล (กาญจนบุรี นครสวรรค์ หรือ อำนาจเจริญ) (แบบ MU: 01-3)
แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอทุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล
•   ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย (Research Cluster) แบบบูรณาการและสหสาขา (Integrated and Multidisciplinary)
•   ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย (Research Cluster) แบบนักวิจัยหลายรุ่น (Multi – generation Researchers)
•   ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยแบบบูรณาการ ในพื้นที่ภาคกลาง และกับวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล (กาญจนบุรี นครสวรรค์ หรือ อำนาจเจริญ)
•   ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ (New Discovery) และบุกเบิกศาสตร์แขนงใหม่ (Frontier Research)

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ (New Discovery) และบุกเบิกศาสตร์แขนงใหม่ (Frontier Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรสายวิชาการ คณาจารย์ และนักวิจัย ทำวิจัยที่นำไปสู่การค้นพบองค์ความรู้ที่เป็นเชิงลึก และผลิตผลงานที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับสากล โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ (New Discovery) หรือบุกเบิกศาสตร์แขนงใหม่ (Frontier Research)
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ (New Discovery) และบุกเบิกศาสตร์แขนงใหม่ (Frontier Research) พ.ศ. 2562

กำหนดการรับสมัคร : เปิดรับสมัครโครงการวิจัยขอทุน ปีละ 3 รอบ (ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์, 30 มิถุนายน และ 31 ตุลาคม ของทุกปี)

แบบเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
•   ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ (New Discovery) และบุกเบิกศาสตร์แขนงใหม่ (Frontier Research) (แบบ MU: 01-4)
•   การตรวจสอบคุณสมบัติ การขอทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ (New Discovery) และบุกเบิกศาสตร์แขนงใหม่ (Frontier Research)

ทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม (ประเภทกลุ่มวิจัยขนาดเล็ก) Mahidol University Mini - Research Cluster (MU - MiniRC)

ทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม (ประเภทกลุ่มวิจัยขนาดเล็ก) Mahidol University Mini – Research Cluster (MU – MiniRC) มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง จนเป็นกลุ่มวิจัยศักยภาพสูงที่จะขยายเป็นศูนย์วิจัยสหสาขา หรือ Mahidol University – Multidisciplinary Research Center (MU – MRC) ซึ่งช่วยส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นเลิศระดับโลกตามวิสัยทัศน์
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม (ประเภทกลุ่มวิจัยขนาดเล็ก) Mahidol University Mini – Research Cluster (MU – MiniRC) พ.ศ. 2563

แบบเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
•   ทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม (ประเภทกลุ่มวิจัยขนาดเล็ก) Mahidol University Mini – Research Cluster (MU – MiniRC) (แบบ MU: 01-5)
•   การตรวจสอบคุณสมบัติ การขอทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม (ประเภทกลุ่มวิจัยขนาดเล็ก) Mahidol University Mini – Research Cluster (MU – MiniRC)

ทุนส่งเสริมความร่วมมือภายใต้เครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล–มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (MU-KMUTT Biomedical Engineering & Biomaterials Consortium)

ทุนส่งเสริมความร่วมมือภายใต้เครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล–มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (MU-KMUTT Biomedical Engineering & Biomaterials Consortium)
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนส่งเสริมความร่วมมือภายใต้เครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล–มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (MU-KMUTT Biomedical Engineering & Biomaterials Research Consortium) พ.ศ. 2564
•   ทุนส่งเสริมความร่วมมือภายใต้เครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (MU – KMUTT Biomedical Engineering & Biomaterials Research Consortium) ประจำปีงบประมาณ 2565

แบบเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
•   ทุนส่งเสริมความร่วมมือภายใต้เครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล–มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (MU-KMUTT Biomedical Engineering & Biomaterials Consortium) (แบบ MU: 01-7)
•   แบบฟอร์มตรวจสอบคุณสมบัติการขอทุนส่งเสริมความร่วมมือภายใต้เครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล–มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (MU-KMUTT Biomedical Engineering & Biomaterials Consortium)

ทุนส่งเสริมการวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) - มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนส่งเสริมการวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) – มหาวิทยาลัยมหิดล
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนส่งเสริมการวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) – มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564

แบบเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
•   แบบเสนอทุนส่งเสริมการวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) – มหาวิทยาลัยมหิดล (แบบ RSPG-MU: 01)
•   การตรวจสอบคุณสมบัติ การขอทุนส่งเสริมการวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) – มหาวิทยาลัยมหิดล

การส่งโครงการวิจัยและการส่งรายงานการวิจัย

•   การส่งโครงการวิจัย
ผู้ประสงค์สมัครขอรับทุน สามารถส่งโครงการวิจัย ตามแบบ MU : 01 ไปยัง
นางลักขณา ศิริพละ
กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
0 2849 6159       0 2849 6247   lakhana.pra@mahidol.ac.th

•   การส่งรายงานวิจัย
การส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
ให้เสนอรายงานความก้าวหน้าตามแบบรายงานความก้าวหน้า MU : 02 เมื่อครบกำหนด 6 เดือน นับแต่วันที่ได้รับเงินทุนวิจัย จำนวน 4 ชุด ไปยัง นางลักขณา ศิริพละ งานบริหารเงินทุนวิจัย กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
•   รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตามแบบ MU : 03 จำนวน 5 ชุด
•   เอกสารงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (กรณีผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์แล้ว) จำนวน 3 ชุด ทั้งนี้ ในเอกสารงานวิจัยข้างต้น ผู้ได้รับทุนต้องระบุในกิตติกรรมประกาศว่า “โครงการวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล” หรือ “This research project is supported by Mahidol University”

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save