เรื่องอื่น ๆ

Others_BN

คำตอบ
ไม่ใช่ ต้องดูใน Subject category ที่เกี่ยวข้องของวารสารนั้นอยู่ในอันดับสูงสุด

คำตอบ
โครงการวิจัยที่ดำเนินการศึกษาวิจัยส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชทั่วไป รวมทั้งสารสำคัญต่าง ๆ ที่มาจากพืชจำเป็นต้องดำเนินการตาม พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 มาตรา 53 แต่หากเป็นพืชสมุนไพรควบคุม หรือพืชเสพติด จะต้องดำเนินการตาม พรบ.ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

คำตอบ
เนื่องจากโครงการวิจัยดังกล่าวศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพืชทั่วไป จำเป็นต้องดำเนินการตาม พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 มาตรา 53 โดยดำเนินการยื่นแบบแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชฯ ผ่านกองบริหารงานวิจัยไปยังกรมวิชาการเกษตร เมื่อได้รับแบบตอบรับแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชฯ จากกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยแล้ว นักวิจัยสามารถยื่นแบบตอบรับดังกล่าวเพื่อชี้แจงต่อ Editor ของวารสารเพื่อเป็นหลักฐานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คำตอบ
โดยปกติ หากเป็นสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย กองบริหารงานวิจัยจะพิจารณาและจัดส่งไปยังกองกฎหมาย / สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมพิจารณา หากมีเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กองบริหารงานวิจัยจะจัดส่งไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล (DPO) และรวบรวมผลการพิจารณาเพื่อแจ้งกลับไปยังส่วนงาน / แหล่งทุน ต่อไป

คำตอบ
อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ที่จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 ประเภทของโครงการวิจัยที่สามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยบางส่วนหรือทั้งหมดของมหาวิทยาลัยและส่วนงานคือ

  1. โครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในด้านการวิจัย หรือการศึกษา และก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงประจักษ์แก่สังคมและประเทศชาติ
  2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดยโครงการข้างต้นจะต้องมีเงื่อนไขในการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยบางส่วนหรือทั้งหมด ดังนี้

  1. คู่สัญญาต้องเป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งมีประกาศหรือหลักฐานจากคู่สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการยกเว้นหรือกำหนดไม่ให้ค่าธรรมเนียม
  2. ทุนวิจัยที่ได้รับต้องเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาวิจัยเท่านั้น และไม่ปรากฏค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการวิจัยอยู่ด้วย

อย่างไรก็ตามการยื่นข้อเสนอโครงการไปยังแหล่งทุนจะต้องแจ้งหรือส่งข้อมูลให้มหาวิทยาลัยรับทราบเพื่อตรวจสอบข้อเสนอโครงการก่อนส่งไปยังแหล่งทุน

คำตอบ
ทุนยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลไม่ได้มีการกำหนดหัวข้อการวิจัย ฉะนั้นงานวิจัยทุกสาขารวมทั้งด้านการศึกษาสามารถขอทุนนี้ได้โดยนำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญจากศาสตร์ต่าง ๆ อย่างน้อย 2 สาขา มาร่วมกันศึกษาวิจัยเรื่องเดียวกันในการค้นหาคำตอบร่วมกัน มีการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย

ในขณะที่มหาลัยสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับอาจารย์ที่หลากหลายและมีแหล่งทุนเปิดกว้างมากขึ้น ทุนสนับสนุนการศึกษาในชั้นบัณฑิตกลับมีจำนวนลดลงและไม่ดึงดูดเมื่อเทียบกับมหาลัยอื่นๆ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นเหมือนกำลังหลักในการช่วยเพิ่มผลผลิตงานวิจัยการให้อาจารย์นำทุนวิจัยมาจ่ายค่าจ้างแก่ นศ. ยังไม่มั่นคง เนื่องจากทุนวิจัยในปัจจุบันส่วนใหญ่มีระยะเวลา 1 ปี และไม่สนับสนุนค่าลงทะเบียนการศึกษา อยากให้กองวิจัยร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัยในการพิจารณาจัดสรรทุนสำหรับนักศึกษาบัณฑิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ นศ.บัณฑิตที่ขาดแคลนปัจจุบัน

คำตอบ
ทุนนักศึกษาปริญญาเอก กำลังเปิดรับสมัครรายละเอียดติดต่อกองแผนงาน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save