บริการจัดเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์

MWS_BN

คำตอบ
มีบริการเฉพาะการปรับแก้ไข Manuscript และให้ comment และไม่มีการประเมินความเป็นไปได้ที่จะได้รับตีพิมพ์ในวารสาร Q1

คำตอบ
Manuscript Writing Service ไม่จำเป็นต้องเป็นงานที่ได้รับทุนของมหาวิทยาลัยมหิดล แต่หากใช้ Manuscript Writing Service แล้วไม่สามารถตีพิมพ์ใน Q1 ได้ มหาวิทยาลัยจะมีเอกสารเรียกเก็บเงินคืนไปที่ผู้ยื่นเรื่องขอใช้บริการ

คำตอบ
ไม่ได้ ในปัจจุบันสนับสนุนค่าจัดเตรียมต้นฉบับ สำหรับวารสารระดับ Q1 เท่านั้น

คำตอบ
กรณี manuscript writing ต้องส่งเป็นภาษาอังกฤษ เพราะบริษัทฯ จะต้องนำไป edit ให้ต่อไป

คำตอบ
ร่างต้นฉบับที่ต้องส่งเข้าสู่ระบบต้องเป็นไฟล์ประเภทเอกสาร.doc หรือ .docx

คำตอบ
ใช่ ท่านต้องจ่ายเงินส่วนต่างที่เกินมายังมหาวิทยาลัย

คำตอบ
บริการ Substantive editing ไม่รวมบริการ Rejection shield โดยหากต้องการเปลี่ยน Journal บริษัทฯ จะจัด format ให้ใหม่ 1 ครั้ง แต่จะไม่มีการตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญซ้ำอีก