ภาระหน้าที่

ภาระหน้าที่
กองบริหารงานวิจัย เป็นหน่วยงานกลาง เพื่อเชื่อมโยงประสานงานระหว่างนักวิจัยในมหาวิทยาลัยกับแหล่งทุนวิจัย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ ให้คำปรึกษาแนะนำและให้การบริการแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ในการขอทุนสนับสนุน วิเคราะห์ และประเมินผลงานของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งด้านการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลในสาขาต่าง ๆ โดยมีหน้าที่ตามพันธกิจ ดังนี้
•   เพิ่มประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการ จัดสรรเงินทุนวิจัยที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
•   แสวงหาหนทางการเพิ่มศักยภาพ ความสามารถของบุคลากร เพื่อให้รับเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมากขึ้น
•   วิเคราะห์ถึงสาขาวิจัยที่นักวิจัยในมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง มีขีดความสามารถสูง และให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง
•   ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมการวิจัยให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการทำวิจัย
•   พัฒนาโครงสร้างการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย จากต้นน้ำถึงปลายน้ำแบบครบวงจร เพื่อให้ผลงานวิจัยนวัตกรรมถูกนำไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม และพาณิชย์
•   ชี้แนะและชี้นำสาขางานวิจัยที่นักวิจัยในมหาวิทยาลัยควรพัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามกระแสโลก นโยบายของประเทศ และของหน่วยให้ทุนวิจัย
•   ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย ให้เป็นฐานในการสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
•   กระตุ้นให้งานวิจัยประสบความสำเร็จในเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิผล
•   ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำกลุ่มวิจัยที่ดีให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงสร้างบรรยากาศการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
•   ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในสาขาเดียวกันและ ระหว่างสาขา รวมถึงสนับสนุนงานวิจัยกับภาคเอกชนในลักษณะร่วมทุน เพื่อทำโครงการวิจัยร่วมสถาบัน
•   ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลกับนักวิจัยต่างประเทศ เพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ
•   จัดให้มีหน่วยงานดูแลผลประโยชน์ด้านการวิจัย
•   บริหารจัดการฐานข้อมูลการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย
•   งานบริหารทั่วไป (งานธุรการ สารบรรณ การเงิน และการเบิกจ่ายพัสดุและการจัดซื้อ)
•   รวบรวม สืบค้นข้อมูลวิจัยนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรมให้ตรงกับความต้องการของแหล่งทุนภาครัฐ เอกชน สังคม ทั้งในและต่างประเทศ
•   ประสานโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยกับสถาบันภายนอก
•   ประสานงานการจัดทำข้อตกลงการวิจัย สัญญาความร่วมมือด้านการวิจัย MOU ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
•   งานสร้างเครือข่ายงานวิจัย ทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย และต่างประเทศ
•   หน่วยสนับสนุนการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างประเทศ
•   ประสานงานโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภาคเอกชน และร่วมดำเนินงานกับบริษัทเอกชน
•   ประสานงานศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล และบริหารโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ
•   งานจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ และความสามารถนักวิจัย (การเขียนโครงการขอทุน การส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารสากล)
•   ประสานงานกับศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน และสำนักงานมาตรฐานจริยธรรมและจรรณยาบรรณการวิจัย
•   งานพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง เพื่อการเรียน การสอน และวิจัย
•   ประสานงานกับศูนย์บริหารและกำกับดูแลความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (การเสนอขอคำรับรองโครงการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวนิรภัย รังสี เคมี และอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม)

งานบริหารเงินทุนวิจัย
•   งานจัดทำงบประมาณการวิจัยที่ใช้เงินมหาวิทยาลัย
•   บริหารจัดการเงินงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย (จัดสรรทุน ประเมิน ติดตาม และรายงานผล)
•   งานพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
•   งานติดตามและประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
•   ประสานงานในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยในประเทศ
•   ประสานงานโครงการวิจัยที่เสนอขอทุน และที่ได้รับทุน รวมทั้งการจัดทำสัญญา และการเบิกจ่ายเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก และโครงการพิเศษอื่น ๆ

งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย
•   งานพัฒนาฐานข้อมูลโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
•   งานพัฒนา Website เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูลความรู้จากงานวิจัย
•   งานสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และได้รับการอ้างอิงทางวิชาการจากฐานข้อมูลสากล เพื่อติดตามผลลัพธ์งานวิจัยของมหาวิทยาลัยประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง
•   เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์งานวิจัยลงในสื่อสาธารณะ และจัดกิจการเผยแพร่งานวิจัย (การจัดประชุม, นิทรรศการ ฯลฯ)
•   ประสานงานกับสำนักหอสมุดและคลังความรู้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในการเข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ • ประสานงานการขอรับรางวัลนักวิจัย/ผลงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
•   งานจัดทำข้อมูลรายงานการประกันคุณภาพ และรายงานประจำปีด้านการวิจัย
•   งานโครงการเฉพาะกิจในการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลสากล เพื่อเสนอผู้บริหารในการพัฒนาความก้าวหน้า ในการสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย

งานเครื่องมือกลาง
•   จัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอและเหมาะสม
•   เสาะแสวงหาและนำเทคโนโลยีใหม่มายังประชาคมวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล และสร้างความก้าวหน้าให้กับประชาคมวิจัย
•   วางระบบ/ระเบียบการให้บริการ/กฎเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติในการให้บริการใช้เครื่องมือของศูนย์ ฯ อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว
•   ให้บริการปรึกษาแนะนำ/อบรมบุคลากร (นักวิจัย/นักศึกษา) และบุคคลภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน
•   ให้คำปรึกษาและบริการด้านการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
•   จัดอบรมการใช้เครื่องมือ และแนะนำเทคโนโลยีใหม่ให้แก่บุคลากรภายในและภายนอก เพื่อพัฒนางานวิจัยให้มีความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
•   บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพคงที่ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
•   จัดเก็บค่าบริการ และนำส่งเป็นรายได้มหาวิทยาลัย
•   ประชาสัมพันธ์งานบริการใช้เครื่องมือ/การจัดอบรม เพื่อเพิ่มจำนวนผู้มาใช้บริการ
•   ให้การรับรองแก่ผู้ดูงานจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตามที่ขออนุเคราะห์
•   เป็นเลขานุการกิจในคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือ ศาลายา และจัดประชุมคณะกรรมการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน เสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย