โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ

ศ. นพ.วชิร คชการ

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ


รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ

ศ. ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ


ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

นางสาวมณีรัตน์ จอมพุก

ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

0 2849 6240


กองบริหารงานวิจัย แบ่งการทำงานออกเป็น 5 งาน ดังนี้
•   งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย
•   งานบริหารเงินทุนวิจัย
•   งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย
•   งานเครื่องมือกลาง
•   งานสนับสนุนศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล)

งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย

หัวหน้างานบริหารและส่งเสริมการวิจัย

นางศิราวัลย์ อัศวเมฆิน

หัวหน้างานบริหารและส่งเสริมการวิจัย

0 2849 6243


หน้าที่และความรับผิดชอบ
•   งานบริหารทั่วไป (งานธุรการ สารบรรณ การเงิน และการเบิกจ่ายพัสดุและการจัดซื้อ)
•   รวบรวม สืบค้นข้อมูลวิจัยนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรมให้ตรงกับความต้องการของแหล่งทุนภาครัฐ เอกชน สังคม ทั้งในและต่างประเทศ
•   ประสานโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยกับสถาบันภายนอก
•   ประสานงานการจัดทำข้อตกลงการวิจัย สัญญาความร่วมมือด้านการวิจัย MOU ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
•   งานสร้างเครือข่ายงานวิจัย ทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย และต่างประเทศ
•   หน่วยสนับสนุนการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างประเทศ
•   ประสานงานโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภาคเอกชน และร่วมดำเนินงานกับบริษัทเอกชน
•   ประสานงานศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล และบริหารโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ
•   งานจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ และความสามารถนักวิจัย (การเขียนโครงการขอทุน การส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารสากล)
•   ประสานงานกับศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน และสำนักงานมาตรฐานจริยธรรมและจรรณยาบรรณการวิจัย
•   งานพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง เพื่อการเรียน การสอน และวิจัย
•   ประสานงานกับศูนย์บริหารและกำกับดูแลความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (การเสนอขอคำรับรองโครงการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวนิรภัย รังสี เคมี และอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม)

งานบริหารเงินทุนวิจัย

หัวหน้างานบริหารเงินทุนวิจัย

นางสาววรพรรณ ชินฉลองพร

หัวหน้างานบริหารเงินทุนวิจัย

0 2849 6157


หน้าที่และความรับผิดชอบ
•   งานจัดทำงบประมาณการวิจัยที่ใช้เงินมหาวิทยาลัย
•   บริหารจัดการเงินงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย (จัดสรรทุน ประเมิน ติดตาม และรายงานผล)
•   งานพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
•   งานติดตามและประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
•   ประสานงานในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยในประเทศ
•   ประสานงานโครงการวิจัยที่เสนอขอทุน และที่ได้รับทุน รวมทั้งการจัดทำสัญญา และการเบิกจ่ายเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก และโครงการพิเศษอื่น ๆ

งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย

หัวหน้างานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย

นางสาวนริศรา โกมลวรรธนะ

หัวหน้างานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย

0 2849 6241


หน้าที่และความรับผิดชอบ
•   งานพัฒนาฐานข้อมูลโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
•   งานพัฒนา Website เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูลความรู้จากงานวิจัย
•   งานสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และได้รับการอ้างอิงทางวิชาการจากฐานข้อมูลสากล เพื่อติดตามผลลัพธ์งานวิจัยของมหาวิทยาลัยประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง
•   เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์งานวิจัยลงในสื่อสาธารณะ และจัดกิจการเผยแพร่งานวิจัย (การจัดประชุม, นิทรรศการ ฯลฯ)
•   ประสานงานกับสำนักหอสมุดและคลังความรู้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในการเข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์
•   ประสานงานการขอรับรางวัลนักวิจัย/ผลงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
•   งานจัดทำข้อมูลรายงานการประกันคุณภาพ และรายงานประจำปีด้านการวิจัย
•   งานโครงการเฉพาะกิจในการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลสากล (เช่น SciVal เป็นต้น) เพื่อเสนอผู้บริหารในการพัฒนาความก้าวหน้า ในการสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย

งานเครื่องมือกลาง

หัวหน้างานเครื่องมือกลาง

นายนวพล อุดพ้วย

หัวหน้างานเครื่องมือกลาง

0 2441 9522


หน้าที่และความรับผิดชอบ
•   จัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอและเหมาะสม
•   เสาะแสวงหาและนำเทคโนโลยีใหม่มายังประชาคมวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล และสร้างความก้าวหน้าให้กับประชาคมวิจัย
•   วางระบบ/ระเบียบการให้บริการ/กฎเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติในการให้บริการใช้เครื่องมือของศูนย์ ฯ อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว
•   ให้บริการปรึกษาแนะนำ/อบรมบุคลากร (นักวิจัย/นักศึกษา) และบุคคลภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน
•   ให้คำปรึกษาและบริการด้านการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
•   จัดอบรมการใช้เครื่องมือ และแนะนำเทคโนโลยีใหม่ให้แก่บุคลากรภายในและภายนอก เพื่อพัฒนางานวิจัยให้มีความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
•   บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพคงที่ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
•   จัดเก็บค่าบริการ และนำส่งเป็นรายได้มหาวิทยาลัย
•   ประชาสัมพันธ์งานบริการใช้เครื่องมือ/การจัดอบรม เพื่อเพิ่มจำนวนผู้มาใช้บริการ
•   ให้การรับรองแก่ผู้ดูงานจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตามที่ขออนุเคราะห์
•   เป็นเลขานุการกิจในคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือ ศาลายา และจัดประชุมคณะกรรมการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน เสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย

งานสนับสนุนศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล)

หัวหน้างานสนับสนุนศูนย์ประสานงาน ฯ

นางสาวสุปรานี ลิ้มพวงแก้ว

หัวหน้างานสนับสนุนศูนย์ประสานงาน ฯ

0 2849 6242


หน้าที่และความรับผิดชอบ
•   ประสานงานในการจัดทำแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ในทุก 5 ปี
•   ประสานงานกับโครงการอพ.สธ และวิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล และส่วนงานต่าง ๆ เพื่อเสนอโครงการเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้ 3 กรอบการดำเนินงาน 8 กิจกรรม
•   จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ และคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ
•   จัดทำการขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ในทุกกิจกรรมที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ ฯ เพื่อเสนอไปยัง อพ.สธ.
•   จัดทำคำขอตั้งงบประมาณในทุกแผนกิจกรรม เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได้
•   ติดต่อประสานงานการขอความอนุเคราะห์บุคลากรขอเข้าพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งขออนุญาตการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน และอื่น ๆ
•   จัดทำข้อมูลกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ บนเว็บไซต์โครงการ อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล
•   ติดตามรายงานผลการทำวิจัย และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ เพื่อนำเสนอต่อ อพ.สธ. เพื่อถวายรายงานต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
•   ประสานงานการจัดอบรมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการอพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล และจัดนิทรรศการวิชาการร่วมสนองพระราชดำริ ฯ ที่โครงการอพ.สธ. กำหนดให้จัดทุก ๆ 2 ปี
•   จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้/สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยให้มีการเสนอไปยังโครงการอพ.สธ. เพื่อนำกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระบรมราชานุญาตก่อนเผยแพร่