โครงสร้างการบริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ

ศ. นพ.วชิร คชการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ


ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

นางสาวมณีรัตน์ จอมพุก

ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

0 2849 6240


งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย

นางศิราวัลย์ อัศวเมฆิน

หัวหน้างานบริหารและส่งเสริมการวิจัย

0 2849 6243


งานบริหารเงินทุนวิจัย

นางสาววรพรรณ ชินฉลองพร

หัวหน้างานบริหารเงินทุนวิจัย

0 2849 6157


งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย

นางสาวสุปรานี ลิ้มพวงแก้ว

หัวหน้างานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย

0 2849 6258


งานเครื่องมือกลาง

นายนวพล อุดพ้วย

หัวหน้างานเครื่องมือกลาง

0 2441 9522