โครงสร้างการบริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ

ศ. นพ.วชิร คชการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ

ศ. ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ


ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

นางสาวมณีรัตน์ จอมพุก

ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย


หัวหน้างานบริหารและส่งเสริมการวิจัย

นางศิราวัลย์ อัศวเมฆิน

หัวหน้างานบริหารและส่งเสริมการวิจัย


หัวหน้างานบริหารเงินทุนวิจัย

นางสาววรพรรณ ชินฉลองพร

หัวหน้างานบริหารเงินทุนวิจัย


หัวหน้างานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย

นางสาวนริศรา โกมลวรรธนะ

หัวหน้างานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย


หัวหน้างานเครื่องมือกลาง

นายนวพล อุดพ้วย

หัวหน้างานเครื่องมือกลาง