โครงสร้างการบริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ

ศ. นพ.วชิร คชการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ


ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

นางสาวมณีรัตน์ จอมพุก

ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

0 2849 6240


หัวหน้างานบริหารและส่งเสริมการวิจัย

นางศิราวัลย์ อัศวเมฆิน

หัวหน้างานบริหารและส่งเสริมการวิจัย

0 2849 6243


หัวหน้างานบริหารเงินทุนวิจัย

นางสาววรพรรณ ชินฉลองพร

หัวหน้างานบริหารเงินทุนวิจัย

0 2849 6157


หัวหน้างานเครื่องมือกลาง

นายนวพล อุดพ้วย

หัวหน้างานเครื่องมือกลาง

0 2441 9522