การบริหารจัดการทุน (ทุนภายในมหาวิทยาลัย)

BN2

คำตอบ

ถ้าส่งข้อมูลในระบบแล้วต้องส่งเอกสาร ประกอบด้วย หนังสือนำส่งจากส่วนงาน, ต้นฉบับข้อเสนอโครงการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังกองบริหารงานวิจัยจำนวน 1 ชุด

คำตอบ

หากอยู่ระหว่างการรับทุนวิจัย Rising ไม่สามารถขอทุนยุทธศาสตร์วิจัยอีกในรอบถัดไปได้ ต้องปิดโครงการก่อน

คำตอบ

ไม่สนับสนุนค่าเดินทางและค่าใช้จ่าย ณ ต่างประเทศ การรับเงินทุนและการเบิกจ่ายเงินทุนยุทธศาสตร์วิจัยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้สอยในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560

คำตอบ

สามารถตั้งค่าใช้สอยสำหรับการเทรนนิ่งเทคนิคการทำวิจัยได้

คำตอบ

ทุนยุทธศาสตร์วิจัยไม่สามารถตั้งงบประมาณค่าตีพิมพ์ผลงาน ในข้อเสนอเสนอโครงการได้ ทุนทุกประเภทสามารถขอรับการสนับสนุนค่าจัดเตรียม manuscript และค่าตีพิมพ์ผลงาน ตามข้อกำหนดในประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการในระดับนานาชาติ พ.ศ. 2565

คำตอบ

ตามประกาศทุนยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2565 ข้อที่ 10.3 ผลงานตีพิมพ์ที่ได้จากทุนยุทธศาสตร์วิจัยชื่อแรกและชื่อผู้ประพันธ์บรรณกิจ ต้องเป็นคนมหิดลทั้งคู่ แต่สามารถเพิ่มบุคคลภายนอกเป็นชื่อแรกร่วม และชื่อผู้ประพันธ์บรรณกิจร่วมได้