แบบฟอร์มทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบเสนอขอทุน
•   แบบเสนอขอทุนยุทธศาสตร์วิจัย (Strategic Research Fund) (แบบ MU : 01)
•   Strategic Research Fund Proposal Form (Form MU : 01)
•   แบบเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภททุนส่งเสริมความร่วมมือภายใต้เครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล–มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (MU-KMUTT Biomedical Engineering & Biomaterials Consortium) (แบบ MU : 01-7)
แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอทุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล
•   แบบตรวจสอบคุณสมบัติการขอทุนยุทธศาสตร์วิจัย (Strategic Research Fund)
•   Eligibility Checklists Form (Strategic Research Fund)
•   แบบฟอร์มตรวจสอบคุณสมบัติการขอทุนส่งเสริมความร่วมมือภายใต้เครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล–มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (MU-KMUTT Biomedical Engineering & Biomaterials Consortium)
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า/รายงานสมบูรณ์
•   รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล (แบบ MU : 02)
•   Progress Report on the Research Project Awarded by Mahidol University (Form MU : 02)
•   หัวข้อเกี่ยวกับส่วนประกอบในการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอมหาวิทยาลัยมหิดล (แบบ MU : 03)
•   Topics of the Complete Research Report for Submission to Mahidol University (Form MU : 03)
•   Executive Summary Template

ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนเสริมสร้างพันธมิตรการวิจัยต่างประเทศ (Mahidol University – Global Partnering Initiative: MU – GPI)

•   รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนเสริมสร้างพันธมิตรการวิจัยต่างประเทศ (Mahidol University–Global Partnering Initiative: MU–GPI) (แบบ MU: 02) |
•   Progress Report on the Research Project Awarded by Mahidol University (Form MU: 02) |
•   หัวข้อเกี่ยวกับส่วนประกอบในการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอมหาวิทยาลัยมหิดล (แบบ MU: 03) |
•   Topics of the Complete Research Report for Submission to Mahidol University (Form MU: 03) |