บุคลากร

ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

นางสาวมณีรัตน์ จอมพุก

ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

0 2849 6240


งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย

นางศิราวัลย์ อัศวเมฆิน

นักวิชาการศึกษา (หัวหน้างานบริหารและส่งเสริมการวิจัย)

0 2849 6243


นายวรินทร์พิภพ ชยทัตภูมิรัตน์

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6252


นางสาวถวิลวงศ์ คูหาก้องเกียรติ

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6254


นางสาวจิตติพร นวลละออง

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6252


นางสาวชนินาถ สุริยะลังกา

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6246


นางสาวฐานะมาศ สิงห์คง

นักบริหารงานวิจัย

0 2849 6246


นางสาวสุนันทา พงษ์ศิริศักดิ์

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6158


นางสาวสุธาวี ไพจิตร

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6158


นางอุชุตา บุญมีวัฒนะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0 2849 6244


นางสาวอมรรัตน์ ยินดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0 2849 6244


นายเชิดศักดิ์ งามศักดิ์

พนักงานธุรการ

0 2849 6244


งานบริหารเงินทุนวิจัย

นางสาววรพรรณ ชินฉลองพร

นักวิชาการศึกษา (หัวหน้างานบริหารเงินทุนวิจัย)

0 2849 6157


นางลักขณา ศิริพละ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

0 2849 6159


นางสาววัฒนา บัวภูมิ

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6156


นางสาววิทยาภรณ์ เคียงศิริ

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6156


นางสาวพรทิพย์ ตรงชื่น

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6157


นางสาวกนกวรรณ ภู่ศรี

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6248


นายสิทธิพร ตัณฑวิรุฬห์

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6248


นางสาววศินี รัตนสิริรัตน์

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6248


นางสาวมาณวิกา บุญคงแก้ว

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6251


นางสาวศิวพลอย อำนาจเอกมงคล

นักบริหารงานวิจัย

0 2849 6251


งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย

นางสาวสุปรานี ลิ้มพวงแก้ว

นักวิชาการศึกษา (หัวหน้างานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย)

0 2849 6258


นางสาวตรีระกา กิจเนตร

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6242


นางมณฑิชา พินิจผดุงธรรม

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6241


นางสาวชนิดา กรณ์สิงห์

นักวิชาการสารสนเทศ

0 2849 6258


นางสาวรัชชุดา ชัยสุทธานนท์

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6255


นางสาวฬสธัณพัฏฐ์ ลี้เจริญ

นักวิชาการเงินและบัญชี

0 2849 6259


นางสาวจริยา สว่างชม

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6245


นายธนภัทร เลิศมงคลอักษร

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6245


นางสาวณัฐชา ชัยวัฒน์

นักบริหารงานวิจัย

0 2849 6242


นางสาวรักษณาลี นาครักษา

นักวิชาการสารสนเทศ

0 2849 6379


นางสาวชุติปภา เล่าเรื่อง

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6241


นางสาวกนกวรรณ กัณต์ฉลาด

นักวิชาการสารสนเทศ

0 2849 6379


นางสาวนันทิตา เส็งมา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0 2849 6255


งานเครื่องมือกลาง

นายนวพล อุดพ้วย

นักวิทยาศาสตร์ (หัวหน้างานเครื่องมือกลาง)

0 2441 9522


นายจรัล นับเนืองทรัพย์

นักวิทยาศาสตร์

0 2441 9522


นางสาวพีชานิกา ปิ่นเวหา

นักวิทยาศาสตร์

0 2441 9522


นางสาวธนัญญา ศูนย์คุ้ม

นักวิทยาศาสตร์

0 2441 9522


นายชวลิต ทาคูณ

นักวิทยาศาสตร์

0 2441 9522


นายกิติพงษ์ ชวนบุญ

นักวิทยาศาสตร์

0 2441 9522


นายบัญชา ปัญญาเจริญ

นักวิทยาศาสตร์

0 2441 9522


นางสาวสุวิไล เฉวียงหงส์

นักวิทยาศาสตร์

0 2441 9522


นางสาวทิยานันท์ เจือกโว้น

นักวิทยาศาสตร์

0 2441 9522


นางสาวธนภรณ์ ยอยรู้รอบ

นักวิทยาศาสตร์ (ประจำคณะวิทยาศาสตร์ พญาไท)

0 2201 5701


นายอภิวัฒน์ พานแก้ว

นักวิทยาศาสตร์

0 2441 9522


นางดารณี ชาญวิทย์การ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0 2441 9522


นางสาวจิรัฏฐ์ ลัดดาวัลย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0 2441 9522


นางสาวนิตยา แซ่ตั้ง

พนักงานสถานที่