บุคลากร

ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

นางสาวมณีรัตน์ จอมพุก

ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

0 2849 6240


งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย

นางศิราวัลย์ อัศวเมฆิน

นักวิชาการศึกษา
(หัวหน้างานบริหารและส่งเสริมการวิจัย)

0 2849 6243


นายวรินทร์พิภพ ชยทัตภูมิรัตน์

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6252


นางสาวถวิลวงศ์ คูหาก้องเกียรติ

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6254


นางสาวจิตติพร นวลละออง

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6252


นางสาวชนินาถ สุริยะลังกา

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6254


นางอุชุตา บุญมีวัฒนะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0 2849 6244


นางสาวอมรรัตน์ ยินดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0 2849 6244


นายเชิดศักดิ์ งามศักดิ์

พนักงานธุรการ

0 2849 6244


งานบริหารเงินทุนวิจัย

นางสาววรพรรณ ชินฉลองพร

นักวิชาการศึกษา
(หัวหน้างานบริหารเงินทุนวิจัย)

0 2849 6157


นางลักขณา ศิริพละ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

0 2849 6159


นางสาววัฒนา บัวภูมิ

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6156


นางสาววิทยาภรณ์ เคียงศิริ

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6156


นางสาวพรทิพย์ ตรงชื่น

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6157


นางสาวกนกวรรณ ภู่ศรี

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6248


นายสิทธิพร ตัณฑวิรุฬห์

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6248


นางสาววศินี รัตนสิริรัตน์

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6248


นางสาวมาณวิกา บุญคงแก้ว

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6251


นางสาวปฐมพร สวัสดิ์ใช้

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6159


งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย

นางสาวนริศรา โกมลวรรธนะ

นักวิชาการศึกษา
(หัวหน้างานบริหารข้อมูล ฯ)

0 2849 6241


นางมณฑิชา พินิจผดุงธรรม

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6241


นางสาวตรีระกา กิจเนตร

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6242


นางสาวชนิดา กรณ์สิงห์

นักวิชาการสารสนเทศ

0 2849 6258


นางสาวปณิธี เปรมสัตย์ธรรม

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6245


นางสาวรัชชุดา ชัยสุทธานนท์

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6255


นายรัชชานนท์ โสภาพันธุ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0 2849 6255


นายจารุพล อยุทธ์ยานนท์

นักวิชาการสารสนเทศ

0 2849 6379


นางสาวนันทิชา พลมั่น

นักวิชาการสารสนเทศ

0 2849 6379


นางสาวฬสธัณพัฏฐ์ ลี้เจริญ

นักวิชาการเงินและบัญชี

0 2849 6379


งานเครื่องมือกลาง

นายนวพล อุดพ้วย

นักวิทยาศาสตร์
(หัวหน้างานเครื่องมือกลาง)

0 2441 9522


นายจรัล นับเนืองทรัพย์

นักวิทยาศาสตร์

0 2441 9522


นางกัญญาภรณ์ จันละคร

นักวิทยาศาสตร์

0 2441 9522


นางสาวพีชานิกา ปิ่นเวหา

นักวิทยาศาสตร์

0 2441 9522


นางสาวธนัญญา ศูนย์คุ้ม

นักวิทยาศาสตร์

0 2441 9522


นายชวลิต ทาคูณ

นักวิทยาศาสตร์

0 2441 9522


นายกิติพงษ์ ชวนบุญ

นักวิทยาศาสตร์

0 2441 9522


นางดารณี ชาญวิทย์การ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0 2441 9522


นางสาวจิรัฏฐ์ ลัดดาวัลย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0 2441 9522


นางสาวนิตยา แซ่ตั้ง

พนักงานสถานที่


งานสนับสนุนศูนย์ประสานงานโครงการอพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวสุปรานี ลิ้มพวงแก้ว

นักวิชาการศึกษา
(หัวหน้างานสนับสนุนศูนย์ประสานงาน ฯ)

0 2849 6242


นายธนวัฒน์ แก่นศักดิ์ศิริ

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6158


นางสาวสุรนัชชา ลาภพูลธนะอนันต์

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6158