บุคลากร

ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

นางสาวมณีรัตน์ จอมพุก

ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

0 2849 6240


งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย

นางศิราวัลย์ อัศวเมฆิน

นักบริหารงานวิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
(หัวหน้างานบริหารและส่งเสริมการวิจัย)

0 2849 6243


นายวรินทร์พิภพ ชยทัตภูมิรัตน์

นักบริหารงานวิจัย

0 2849 6252


นางสาวถวิลวงศ์ คูหาก้องเกียรติ

นักบริหารงานวิจัย

0 2849 6254


นางสาวจิตติพร นวลละออง

นักบริหารงานวิจัย

0 2849 6252


นางสาวชนินาถ สุริยะลังกา

นักบริหารงานวิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

0 2849 6246


นางสาวฐานะมาศ สิงห์คง

นักบริหารงานวิจัย

0 2849 6246


นางสาวสุนันทา พงษ์ศิริศักดิ์

นักบริหารงานวิจัย

0 2849 6158


นายจอมภพ สุธาสมิธ

นักบริหารงานวิจัย

0 2849 6254


นางอุชุตา บุญมีวัฒนะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0 2849 6244


นางสาวอมรรัตน์ ยินดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0 2849 6244


ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ สิทธิสมาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0 2849 6244


งานบริหารเงินทุนวิจัย

นางสาววรพรรณ ชินฉลองพร

นักบริหารงานวิจัย
(หัวหน้างานบริหารเงินทุนวิจัย)

0 2849 6157


นางลักขณา ศิริพละ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

0 2849 6159


นางสาววัฒนา บัวภูมิ

นักบริหารงานวิจัย

0 2849 6156


นางสาววิทยาภรณ์ เคียงศิริ

นักบริหารงานวิจัย

0 2849 6156


นางสาวกนกวรรณ ภู่ศรี

นักบริหารงานวิจัย

0 2849 6248


นายสิทธิพร ตัณฑวิรุฬห์

นักบริหารงานวิจัย

0 2849 6248


นางสาววศินี รัตนสิริรัตน์

นักบริหารงานวิจัย

0 2849 6248


นางสาวศิวพลอย อำนาจเอกมงคล

นักบริหารงานวิจัย

0 2849 6251


นางสาวสุทธิรัตน์ ปัญจขันธ์

นักบริหารงานวิจัย

0 2849 6158


นางสาวบริรัฐ คุ้มเดช

นักบริหารงานวิจัย

0 2849 6157


นางสาวชาลิสา จันทร์จำปา

นักวิชาการศึกษา


นางสาวนนทพร ประเสริฐกุล

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6241


นางสาวกัญญามณฑ์ เพ็ชร์สีสม

นักวิชาการศึกษา


นางสาวจิตรวดี มีราศรี

นักวิชาการศึกษา


นางสาวพรรษพร ทัศนียรัตน์

นักวิชาการศึกษา


นางสาวมณัญญา วงษ์สูง

นักวิชาการศึกษา


งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย

นางสาวสุปรานี ลิ้มพวงแก้ว

นักบริหารงานวิจัย
(หัวหน้างานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย)

0 2849 6241


นางสาวตรีระกา กิจเนตร

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6242


นางสาวชนิดา กรณ์สิงห์

นักวิชาการสารสนเทศ

0 2849 6258


นางสาวรัชชุดา ชัยสุทธานนท์

นักบริหารงานวิจัย

0 2849 6255


นางสาวฬสธัณพัฏฐ์ ลี้เจริญ

นักวิชาการเงินและบัญชี

0 2849 6379


นางสาวจริยา สว่างชม

นักบริหารงานวิจัย

0 2849 6245


นายธนภัทร เลิศมงคลอักษร

นักบริหารงานวิจัย

0 2849 6245


นางสาวณัฐชา ชัยวัฒน์

นักบริหารงานวิจัย

0 2849 6242


นางสาวกนกวรรณ กัณต์ฉลาด

นักวิชาการสารสนเทศ

0 2849 6379


นางสาวนันทิตา เส็งมา

นักบริหารงานวิจัย

0 2849 6255


นายวนรักษ์ ชัยมาโย

นักบริหารงานวิจัย


นางสาวฐิตินันท์ ศรีสถิต

นักวิชาการสารสนเทศ

0 2849 6379


นายภัทรนันท์ หันมา

นักบริหารงานวิจัย

0 2849 6245


นางสาวพรพิมาศ ถาวร

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6241


งานเครื่องมือกลาง

นายนวพล อุดพ้วย

นักวิทยาศาสตร์
(หัวหน้างานเครื่องมือกลาง)

0 2441 9522


นายจรัล นับเนืองทรัพย์

นักวิทยาศาสตร์

0 2441 9522


นางสาวธนัญญา ศูนย์คุ้ม

นักวิทยาศาสตร์

0 2441 9522


นายชวลิต ทาคูณ

นักวิทยาศาสตร์

0 2441 9522


นายบัญชา ปัญญาเจริญ

นักวิทยาศาสตร์

0 2441 9522


นางสาวสุวิไล เฉวียงหงส์

นักวิทยาศาสตร์

0 2441 9522


นางสาวทิยานันท์ เจือกโว้น

นักวิทยาศาสตร์

0 2441 9522


นางสาวธนภรณ์ ยอยรู้รอบ

นักวิทยาศาสตร์ (ประจำคณะวิทยาศาสตร์ พญาไท)

0 2201 5701


นายอภิวัฒน์ พานแก้ว

นักวิทยาศาสตร์

0 2441 9522


นายพรภวิษย์ เหมาะหมาย

นักวิทยาศาสตร์

0 2441 9522


นายกิตติธัช ธีระโพธิ์

นักวิทยาศาสตร์

0 2441 9522


นายพร้อมสรรพ ทรัพย์เจริญ

นักวิทยาศาสตร์

0 2441 9522


นางสาววศินี รังสฤษฏ์โยธิน

นักวิจัย ระดับ 1

0 2441 9522


นางสาวกนกวรรณ สกุลรุ่งฤทธิ์

นักวิทยาศาสตร์

0 2441 9522


นางดารณี ชาญวิทย์การ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0 2441 9522


นางสาวจิรัฏฐ์ ลัดดาวัลย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0 2441 9522


นางสาวนิตยา แซ่ตั้ง

พนักงานสถานที่