ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน

เอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการกลั่นกรองข้อเสนอแผนงาน เพื่อยื่นของบประมาณประจำปี 2564
วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC)
วันที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
•      การประชุมชี้แจงแนวทางการกลั่นกรองข้อเสนอแผนงาน เพื่อยื่นของบประมาณประจำปี 2564
เอกสารอื่น ๆ
•      งบประมาณด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2563
•      BCG in Action: The New Inclusive Growth Engine การขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดย สกสว. วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562

วันที่ 1 สิงหาคม 2562
•     กรอบนโยบาย 4 มิติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
•     การแบ่งประเภทและแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย รศ. ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์
•     แนวทางการจัดประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม โดย รศ. ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์
•     การเตรียมการด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
•     แนวทางการสรรหากรรมการสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย รศ. ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์
•     แนะนำร่างแผนด้าน ววน. 2563 – 2565 โดย รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล
วันที่ 2 สิงหาคม 2562
•     แนวทางการสรรหากรรมการสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย รศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม
•     บทบาทหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
•     บทบาท วช. 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย โดย ศ. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
•     บทบาท และภารกิจของ NIA โดย ดร.พันธ์อาจ ชัยรัตน์
•     การบริหารจัดการงบประมาณ และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบ ววน. โดย ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง
•     ชี้แจงขั้นตอนการยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย รศ. ดร.คมกฤต เล็กสกุล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save