ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน

เอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการกลั่นกรองข้อเสนอแผนงาน เพื่อยื่นของบประมาณประจำปี 2564
วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC)
วันที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
•      การประชุมชี้แจงแนวทางการกลั่นกรองข้อเสนอแผนงาน เพื่อยื่นของบประมาณประจำปี 2564
เอกสารอื่น ๆ
•      งบประมาณด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2563
•      BCG in Action: The New Inclusive Growth Engine การขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดย สกสว. วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562

วันที่ 1 สิงหาคม 2562
•     กรอบนโยบาย 4 มิติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
•     การแบ่งประเภทและแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย รศ. ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์
•     แนวทางการจัดประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม โดย รศ. ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์
•     การเตรียมการด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
•     แนวทางการสรรหากรรมการสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย รศ. ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์
•     แนะนำร่างแผนด้าน ววน. 2563 – 2565 โดย รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล
วันที่ 2 สิงหาคม 2562
•     แนวทางการสรรหากรรมการสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย รศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม
•     บทบาทหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
•     บทบาท วช. 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย โดย ศ. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
•     บทบาท และภารกิจของ NIA โดย ดร.พันธ์อาจ ชัยรัตน์
•     การบริหารจัดการงบประมาณ และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบ ววน. โดย ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง
•     ชี้แจงขั้นตอนการยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย รศ. ดร.คมกฤต เล็กสกุล