แบบฟอร์มการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ

แบบฟอร์มเอกสารประกอบการเสนอขอบรรจุวาระการประชุมไปยังคณะกรรมการอำนวยการด้านการวิจัยและการใช้ประโยชน์พืชที่เป็นยาเสพติดให้โทษ หรือพืชที่ถูกเพิกถอนจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ หรือวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
•   แบบฟอร์มหนังสือขอบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการอำนวยการด้านการวิจัยและการใช้ประโยชน์พืชที่เป็นยาเสพติดให้โทษ หรือพืชที่ถูกเพิกถอนจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ หรือวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
•   แบบฟอร์มเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการอำนวยการด้านการวิจัยและการใช้ประโยชน์พืชที่เป็นยาเสพติดให้โทษ หรือพืชที่ถูกเพิกถอนจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ หรือวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล