แบบฟอร์มบริการทุนภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล และทุน Fundamental Fund

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน

แบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มการบริหารจัดการโครงการวิจัยทางคลินิก (CTA)
•   แบบฟอร์มมาตรฐาน Clinical Trial Agreement มหาวิทยาลัยมหิดล
•   แบบฟอร์มขอสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์
กรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรง หรือผ่านหน่วยงานต้นสังกัด  |
•   แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาพร้อมขออนุมัติเบิกจ่าย
กรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรง หรือผ่านหน่วยงานต้นสังกัด  |
•   Checklist ตรวจสอบโครงการวิจัยทางคลินิก (Clinical Trial Research)
•   ร่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบสัญญารับทุนวิจัยทางคลินิก (CTA) และขอมอบอำนาจลงนามสัญญา
•   ร่างหนังสือขอส่งสำเนาสัญญารับทุนวิจัยทางคลินิก (CTA) และขอรหัสทะเบียนโครงการ
•   ร่างหนังสือขอส่งสำเนาสัญญารับทุนวิจัยทางคลินิก (CTA) Amendment No.
•   ร่างหนังสือขอส่งสำเนารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยทางคลินิก
•   ร่างหนังสือขออนุมัติเบิกเงินทุนโครงการวิจัยทางคลินิก
•   ร่างหนังสือขอส่งสำเนารายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยทางคลินิก
•   ร่างหนังสือขอส่งสำเนารายงานการเงินและบัญชีโครงการวิจัยทางคลินิก
•   ร่างหนังสือขอปิดบัญชีโครงการวิจัยทางคลินิก

แบบฟอร์มทะเบียนคุมเงินทุนวิจัย
•   แบบฟอร์มทะเบียนคุมเงินทุนวิจัย
    *   ข้อมูลในแบบฟอร์ม ฯ เป็นเพียงการกรอกข้อมูลตัวอย่างเท่านั้น

แบบฟอร์มสรุปรายละเอียดการจ่ายค่าประกันสังคม กรณีมีการลดหย่อน
•   แบบฟอร์มสรุปรายละเอียดการจ่ายค่าประกันสังคม กรณีมีการลดหย่อน