แบบฟอร์มตรวจสอบมาตรฐานการวิจัย/จริยธรรมการวิจัย/กฎหมายอื่น ๆ

แบบฟอร์มตรวจสอบมาตรฐานการวิจัยและการใช้ทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล [Update: 14 ธันวาคม 2566]
•   แนวปฏิบัติเรื่องแบบฟอร์มตรวจสอบมาตรฐานการวิจัยและการใช้ทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
•   แบบฟอร์มภาษาไทย
•   English Version Form

แบบฟอร์มเอกสารการแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) เพื่อการค้า
•   แบบแจ้งการครอบครอง ใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา หรือขนย้ายกวาวเครือ (แบบ ภ.ท.3)
•   แบบแจ้งการปลูกกวาวเครือ เพื่อการศึกษาวิจัย หรือส่งออก การจำหน่าย หรือแปรรูป เพื่อการค้า (แบบ ภ.ท.4)
•   บัญชีแสดงรายละเอียดจำนวนหรือปริมาณการครอบครอง การใช้ประโยชน์ การดูแล การเก็บรักษาหรือการขนย้ายกวาวเครือ (แบบ ภ.ท.5)
•   แบบคำขออนุญาตให้ศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปเพื่อการค้า (แบบ ภ.ท.12)

หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่:
   เว็บไซต์กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย

แบบฟอร์มการยื่นเอกสารขออนุญาตเข้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์
•   หนังสือขอแจ้งแนวปฏิบัติเรื่องการขออนุญาตเข้าทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
•   ตัวอย่างหนังสือนำส่ง
•   แบบคำขอสำหรับโครงการศึกษาวิจัยในอุทยานแห่งชาติ
•   แบบคำขอสำหรับโครงการศึกษาวิจัยในวนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ
•   แบบคำขอสำหรับโครงการศึกษาวิจัยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
•   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่      https://www.dnp.go.th/otec
•   กรณีมีนักวิจัยชาวต่างประเทศในโครงการวิจัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพิ่มเติม ดังนี้
1)   คำขออนุญาตทำวิจัยในประเทศไทย (สำหรับนักวิจัยชาวต่างประเทศ) (NRCT-01)
2)   แบบสรุปสาระสำคัญของโครงการวิจัย (ภาษาไทย) (สำหรับนักวิจัยไทย) (NRCT-07)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่      https://foreignresearcher.nrct.go.th