ระเบียบปฏิบัติ

ประกาศ
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าจัดเตรียมต้นฉบับ (Manuscript) ค่าตีพิมพ์ (Article Processing Charge) และเงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2566 [27 กุมภาพันธ์ 2566]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าจัดเตรียมต้นฉบับ (Manuscript) ค่าตีพิมพ์ (Article Processing Charge) และเงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2565 [16 กันยายน 2565] (ยกเลิก)
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ที่จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 [23 พฤษภาคม 2565]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย (Original Article) หรือบทความปริทัศน์ (Review Article) ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีอันดับสูงสุดร้อยละสิบตามค่า SJR ของสาขานั้น พ.ศ. 2564 [24 พฤศจิกายน 2564] (ยกเลิก)
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย (Original Article) หรือบทความปริทัศน์ (Review Article) ที่มีค่า Article Processing Charge (APC) พ.ศ. 2564 [24 พฤศจิกายน 2564] (ยกเลิก)
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (Review Article) ในวาราสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้รับการตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป พ.ศ. 2564 [24 พฤศจิกายน 2564] (ยกเลิก)
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้สอย ในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 [11 มีนาคม 2564]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (Review Article) ในวาราสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2564 [1 มีนาคม 2564] (ยกเลิก)
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย (Original Article) หรือบทความปริทัศน์ (Review Article) ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีอันดับสูงสุดร้อยละสิบตามค่า SJR ของสาขานั้น พ.ศ. 2563 [16 กันยายน 2563] (ยกเลิก)
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (Review Article) ในวาราสารวิชาการระดับนานาชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [10 มิถุนายน 2563] (ยกเลิก)
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย (Original Article) หรือบทความปริทัศน์ (Review Article) ที่มีค่า Article Processing Charge (APC) พ.ศ. 2562 [19 พฤศจิกายน 2562] (ยกเลิก)
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าใช้สอยในการจ้างนักศึกษาในโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2562 [18 พฤศจิกายน 2562]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (Review Article) ในวาราสารวิชาการระดับนานาชาติ [2 สิงหาคม 2562] (ยกเลิก)
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารพัสดุ สำหรับกรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนหรือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรงหรือผ่านส่วนงานต้นสังกัด พ.ศ.2561 [19 พฤศจิกายน 2561]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดวงเงินเพื่อบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย [21 มีนาคม 2560]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้สอยในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2560 [20 กุมภาพันธ์ 2560]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดหาวัสดุและค่าใช้สอยที่ใช้เงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560 [14 กุมภาพันธ์ 2560]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ที่จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 [3 กุมภาพันธ์ 2560]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ที่จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ฉบับภาษาอังกฤษ [3 กุมภาพันธ์ 2560]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560 [3 กุมภาพันธ์ 2560]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฎิบัติในการสมัครขอทุนและรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 [3 กุมภาพันธ์ 2560]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พ.ศ. 2558 [14 ธันวาคม 2558]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติในการขออนุมัติและมอบอำนาจลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน/องค์กรในต่างประเทศ [9 พฤศจิกายน 2558]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยืมเงินเพื่ออุดหนุนการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 [16 พฤศจิกายน 2553]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยืมเงินเพื่ออุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2553 [27 กันยายน 2553]

ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมหิดล
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [26 มกราคม 2566]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก พ.ศ. 2565 [7 พฤศจิกายน 2565]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 [14 กันยายน 2564] (ยกเลิก)
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติในการสมัครขอทุนและรับทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2562 [19 พฤศจิกายน 2562]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก พ.ศ. 2562 [19 พฤศจิกายน 2562] (ยกเลิก)
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติในการสมัครขอทุนและรับทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2561 [3 ธันวาคม 2561] (ยกเลิก)
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก พ.ศ. 2561 [14 กันยายน 2561] (ยกเลิก)

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
•   ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน

ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ภายใต้แผนงานย่อย: พัฒนานักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 [11 กุมภาพันธ์ 2564]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ภายใต้แผนงานย่อย: พัฒนานักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [5 กุมภาพันธ์ 2564]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ภายใต้แผนงานย่อย: พัฒนานักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563 [13 พฤศจิกายน 2563]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
•   หนังสือแจ้งเวียน เรื่อง การพิจารณายกเว้นการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยและส่วนงานให้กับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (อว 78.016/4800 วันที่ 27 มิถุนายน 2566)
•   หนังสือแจ้งเวียน เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติการปรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เป็นโครงการต่อเนื่องจากทุนเงินรายได้เดิม เพื่อยื่นขอทุนยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2565 (อว 78.016/ว6841 วันที่ 29 ธันวาคม 2565)
•   หนังสือแจ้งแนวปฏิบัติการจัดส่งรายงานการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (อว 78.016/6844 วันที่ 29 ธันวาคม 2565)
•   แนวทางในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (อว 78.016/4304 วันที่ 18 สิงหาคม 2565)
•   หนังสือแจ้งเวียน เรื่อง แจ้งแบบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย และแบบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จากกองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (อว 78/ว 4198 วันที่ 14 มิถุนายน 2565)
     แบบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย
     แบบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
•   แนวทางปฏิบัติสำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนพัฒนาบุคลากรจาก วช. ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป
•   หนังสือแจ้งแนวปฏิบัติในการเสนอเอกสารช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19
•   หนังสือเวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ จาก วช. ปีงบประมาณ 2563 ประเภททุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
•   หนังสือเวียนแจ้งแนวทางการขออนุมัติรับโอนเงิน/รับเช็ค และเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
•   หนังสือแจ้งแบบฟอร์มมาตรฐานในการจัดทำ Research Collaboration Agreement ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก
•   แบบฟอร์ม สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก (กรณีหน่วยงานภายนอกให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและไม่มีแบบฟอร์มสัญญารับทุนของหน่วยงาน)
     แบบฟอร์ม สัญญาให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก (กรณีหน่วยงานภายนอกให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและไม่มีแบบฟอร์มสัญญารับทุนของหน่วยงาน) (ฉบับภาษาไทย)
     แบบฟอร์ม สัญญาให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก (กรณีหน่วยงานภายนอกให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและไม่มีแบบฟอร์มสัญญารับทุนของหน่วยงาน) (ฉบับภาษาอังกฤษ)
•   แนวทางปฏิบัติสำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ จาก วช. ปีงบประมาณ 2563
•   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จาก วช.
•   แบบฟอร์มมาตรฐาน Clinical Trial Agreement มหาวิทยาลัยมหิดล
•   คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มอบอำนาจการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรภายในประเทศ  [26 กุมภาพันธ์ 2562]
•   แนวทางในการบริหารจัดการโครงการศึกษาวิจัยทางคลินิก [28 พฤศจิกายน 2561]
•   แนวทางในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย (Memorandum of Understanding for Research Collaboration) [26 ตุลาคม 2561]   (ยกเลิก)
     แบบฟอร์ม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย (ฉบับภาษาไทย)
     แบบฟอร์ม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย (ฉบับภาษาอังกฤษ)
     แนวทางในการจัดทำบันทึกความเข้าใจจากกองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศธ0517/ว.5623)
•   ซักซ้อมความเข้าใจประกาศ ม.มหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าใช้สอยในการจ้าง น.ศ. ในโครงการวิจัยของม.มหิดล พ.ศ. 2561 [7 กันยายน 2561]
     (เอกสารแนบ1) (เอกสารแนบ2) (เอกสารแนบ3) (เอกสารแนบ4)
•   คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มอบหมายหน้าที่การอนุมัติจ่ายเงิน [27 สิงหาคม 2561] 
•   คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มอบหมายอำนาจลงนามในข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลการวิจัย [10 สิงหาคม 2561] 
•   คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มอบอำนาจลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานและองค์กรในต่างประเทศ [16 พฤศจิกายน 2560]
•   คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติจัดหาและอนุมัติเบิกจ่าย [8 มีนาคม 2560]
•   คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มอบอำนาจการลงนามในบันทึกข้อตกลงที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน [22 เมษายน 2558] (ยกเลิก)
•   ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 2550 [29 มิถุนายน 2550]
•   Regulations on the Permission for Foreign Researchers to Conduct Research in Thailand B.E. 2550 [June 29, 2007]
•   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จาก สกสว.

แนวทางประเมินความเสี่ยงในการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับทุนของมหาวิทยาลัย
•   จดหมายแจ้งหัวหน้าโครงการวิจัย/นักวิจัย
•   แบบประเมินความเสี่ยงในการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับทุนของมหาวิทยาลัย

แนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการวิจัยและการจัดทำบันทึกข้อตกลง ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์พืชที่เป็นยาเสพติดให้โทษ หรือพืชที่ถูกเพิกถอนจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ หรือวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
•   หนังสือแจ้งซักซ้อมแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการวิจัยและการจัดทำบันทึกข้อตกลง ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์พืชที่เป็นยาเสพติดให้โทษ หรือพืชที่ถูกเพิกถอนจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ หรือวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
•   หนังสือแจ้งซักซ้อมแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการวิจัยและการจัดทำบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับกัญชา/กัญชงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
•   หนังสือแจ้งแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการวิจัยและการจัดทำบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับกัญชา/กัญชงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
•   จดหมายแจ้งเวียน เรื่อง แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับกัญชา กัญชง ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานภายนอก [หนังสือเลขที่ อว 78.016/1187 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563]

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save