แหล่งทุนภายนอก : โครงการวิจัยทางคลินิก

ประกาศ
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าใช้สอยในการจ้างนักศึกษาในโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2562 [18 พฤศจิกายน 2562]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารพัสดุ สำหรับกรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนหรือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรงหรือผ่านส่วนงานต้นสังกัด พ.ศ.2561 [19 พฤศจิกายน 2561]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดวงเงินเพื่อบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย [21 มีนาคม 2560]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้สอยในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2560 [20 กุมภาพันธ์ 2560]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ที่จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 [3 กุมภาพันธ์ 2560]
•   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ที่จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ฉบับภาษาอังกฤษ [3 กุมภาพันธ์ 2560]

แบบฟอร์มการบริหารจัดการโครงการวิจัยทางคลินิก (CTA)
•   แบบฟอร์มมาตรฐาน Clinical Trial Agreement มหาวิทยาลัยมหิดล
•   แบบฟอร์มขอสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์
กรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรง หรือผ่านหน่วยงานต้นสังกัด  |
•   แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาพร้อมขออนุมัติเบิกจ่าย
กรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรง หรือผ่านหน่วยงานต้นสังกัด  |
•   Checklist ตรวจสอบโครงการวิจัยทางคลินิก (Clinical Trial Research)
•   ร่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบสัญญารับทุนวิจัยทางคลินิก (CTA) และขอมอบอำนาจลงนามสัญญา
•   ร่างหนังสือขอส่งสำเนาสัญญารับทุนวิจัยทางคลินิก (CTA) และขอรหัสทะเบียนโครงการ
•   ร่างหนังสือขอส่งสำเนาสัญญารับทุนวิจัยทางคลินิก (CTA) Amendment No.
•   ร่างหนังสือขอส่งสำเนารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยทางคลินิก
•   ร่างหนังสือขออนุมัติเบิกเงินทุนโครงการวิจัยทางคลินิก
•   ร่างหนังสือขอส่งสำเนารายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยทางคลินิก
•   ร่างหนังสือขอส่งสำเนารายงานการเงินและบัญชีโครงการวิจัยทางคลินิก
•   ร่างหนังสือขอปิดบัญชีโครงการวิจัยทางคลินิก