ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน

การเสนอแผนบูรณาการวิจัยฯ  
•   จดหมายแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ (ฉบับที่ 1) ยกเลิก
•   จดหมายแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ (ฉบับที่ 2)
•   แบบฟอร์มแบบสรุปโครงการ (แบบสรุป CP01/2563) ปรับปรุง ณ วันที่ 5 กันยายน 2561
•   แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (concept proposal: แบบ CP02/2563) ปรับปรุง ณ วันที่ 12 กันยายน 2561
•   คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับของ Technology Readiness Level (TRL: 1 – 9)
•   คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับของ Societal Readiness Level (SRL: 1 – 9)
•   คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการโครงการ Spearhead ด้านเศรษฐกิจ
•   แบบฟอร์มจัดลำดับความสำคัญของโครงการวิจัย (แบบ บช-3) เป้าหมายที่ 1 
•   แบบฟอร์มจัดลำดับความสำคัญของโครงการวิจัย (แบบ บช-3) เป้าหมายที่ 2
•   ปฏิทินการทำงานของมหาวิทยาลัยมหิดลและส่วนงาน
•   คู่มือสำหรับผู้ประสานงานหน่วยงาน
•   Workshop โดย สุนันทา สมพงษ์ เรื่อง จัดการอย่างไรให้ได้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก ปีงบประมาณ 2563

ผู้ประสานงาน การตั้งเงินงบประมาณปี 2563 
  0 2849 6157 (วรพรรณ)
  0 2849 6248 (สิทธิพร)
  0 2849 6242 (สุปรานี)