นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

นโยบาย
กองบริหารงานวิจัย มีนโยบายดำเนินการบริหารงานวิจัย ที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล และสอดคล้องกับหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลด้านการวิจัย ดังนี้
•   สร้าง สรรหา สนับสนุน และคงไว้ซึ่งนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล สร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการวิจัย
•   เพื่อเป็นผู้นำในเวทีระดับชาติและนานาชาติ สนับสนุนงานวิจัยที่มีความสำคัญเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก
•   นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่า เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยร่วมกับภาครัฐและเอกชน
•   พัฒนาระบบบริหารจัดการและสิ่งเอื้ออำนวยต่อการวิจัยอย่างครบวงจร
•   สร้างคลังความรู้ และระบบเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนและสากล

วิสัยทัศน์
•   เป็นผู้นำการบริหารจัดการและสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมระดับโลก

พันธกิจ
•   ส่งเสริม และสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก ภายในปี พ.ศ. 2573

ภารกิจ
กองบริหารงานวิจัย เป็นหน่วยงานกลาง เพื่อเชื่อมโยงประสานงานระหว่างนักวิจัยในมหาวิทยาลัยกับแหล่งทุนวิจัย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ ให้คำปรึกษาแนะนำและให้การบริการแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ในการขอทุนสนับสนุน วิเคราะห์ และประเมินผลงานของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งด้านการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลในสาขาต่าง ๆ โดยมีหน้าที่ตามพันธกิจ ดังนี้
•   เพิ่มประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการ จัดสรรเงินทุนวิจัยที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
•   แสวงหาหนทางการเพิ่มศักยภาพ ความสามารถของบุคลากร เพื่อให้รับเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมากขึ้น
•   วิเคราะห์ถึงสาขาวิจัยที่นักวิจัยในมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง มีขีดความสามารถสูง และให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง
•   ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมการวิจัยให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการทำวิจัย
•   พัฒนาโครงสร้างการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย จากต้นน้ำถึงปลายน้ำแบบครบวงจร เพื่อให้ผลงานวิจัยนวัตกรรมถูกนำไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม และพาณิชย์
•   ชี้แนะและชี้นำสาขางานวิจัยที่นักวิจัยในมหาวิทยาลัยควรพัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามกระแสโลก นโยบายของประเทศ และของหน่วยให้ทุนวิจัย
•   ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย ให้เป็นฐานในการสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
•   กระตุ้นให้งานวิจัยประสบความสำเร็จในเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิผล
•   ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำกลุ่มวิจัยที่ดีให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงสร้างบรรยากาศการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
•   ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในสาขาเดียวกันและ ระหว่างสาขา รวมถึงสนับสนุนงานวิจัยกับภาคเอกชนในลักษณะร่วมทุน เพื่อทำโครงการวิจัยร่วมสถาบัน
•   ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลกับนักวิจัยต่างประเทศ เพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ
•   จัดให้มีหน่วยงานดูแลผลประโยชน์ด้านการวิจัย
•   บริหารจัดการฐานข้อมูลการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ