นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

นโยบาย
กองบริหารงานวิจัย มีนโยบายดำเนินการบริหารงานวิจัย ที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล และสอดคล้องกับหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลด้านการวิจัย ดังนี้
•   สร้าง สรรหา สนับสนุน และคงไว้ซึ่งนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล สร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการวิจัย
•   เพื่อเป็นผู้นำในเวทีระดับชาติและนานาชาติ สนับสนุนงานวิจัยที่มีความสำคัญเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก
•   นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่า เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยร่วมกับภาครัฐและเอกชน
•   พัฒนาระบบบริหารจัดการและสิ่งเอื้ออำนวยต่อการวิจัยอย่างครบวงจร
•   สร้างคลังความรู้ และระบบเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนและสากล

วิสัยทัศน์
•   เป็นผู้นำการบริหารจัดการและสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมระดับโลก

พันธกิจ
•   ส่งเสริม และสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก ภายในปี พ.ศ. 2573