รางวัลตีพิมพ์ (Publication Reward)

PR_BN

คำตอบ
ใช่ บทความที่สามารถยื่นขอเงินรางวัลได้ ต้องสามารถค้นเจอบนฐานข้อมูล Scopus

คำตอบ
ไม่สามารถ ขอ Publication reward ได้ เนื่องจากผู้มีส่วนร่วมในบทความต้องเป็นคนมหิดลเกินกึ่งหนึ่ง

คำตอบ
สามารถขอ Publication reward ได้

– กรณีที่บทความเป็นผลผลิต (output) จากทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล Corresponding author และ First author ต้องเป็นบุคลากร นักวิจัย หรือนักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น

– กรณีที่บทความเป็นผลผลิต (output) จากทุนภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ยื่นขอรับค่าตีพิมพ์ (Corresponding author หรือ First author) ต้องเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น

คำตอบ
เนื่องจาก Journal ในกลุ่ม Top5 หรือ Top3 ถูกจัดรวมในกลุ่ม Top10 แล้ว และการใช้คุณภาพวารสารในระดับ Top 1 และ Top10 เป็นที่นิยมใช้ในระดับสากล

คำตอบ
ผลงานที่ขอรับเงินรางวัล Publication reward    ไม่จำเป็น ต้องตีพิมพ์ในวารสารที่เป็น Open Access