11/12/2019

งานเสวนา เรื่อง”การจัดสภาพแวดล้อมอย่างเป็นมิตรเพื่อการศึกษาแห่งชนทั้งมวล”

11/12/2019

รับสมัครจิตอาสา แปลคู่มือการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนพิการทางการเห็น

11/12/2019

หน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนศ.พิการ รับสมัครนักศึกษาอาสาสมัครช่วยงานประกวดอ่านเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่23 

11/12/2019

โครงการ “อบรมอาสาสมัครเพื่อเพื่อนพิการ” ครั้งที่ 3

11/12/2019

การผลิตสื่อการสอนสำหรับคนพิการทางการเห็นเรียนคณิตศาสตร์ “บิงโก”

11/12/2019

โครงการอบรมและผลิตหนังสือเสียงด้านการศึกษาและวิชาการสำหรับคนพิการทางการเห็น

09/12/2019

บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด มอบทุนการศึกษา

06/12/2019

พิธีทำบุญหอพักนักศึกษา(บ้านมหิดล) ประจำปีการศึกษา2562

02/12/2019

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยกระบวนการการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)