29/09/2020

The MLC Sports Center is expected to reopen on October 7th, 2020.

25/09/2020

“ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจําปีการศึกษา 2563

23/09/2020

พิธีมอบรางวัลเครื่องหมายสามารถทางกีฬาชั้นพิเศษ และ รางวัลนักกีฬาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

22/09/2020

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

21/09/2020

Due to electrical system upgrade in the MLC Sports Center (Fitness room, Teble tennis room and Squash room on the 3rd floor, Mahidol Learning Center: MLC)

07/09/2020

รายชื่อ ช่องทางการสัมภาษณ์ วันและเวลาในการสัมภาษณ์ ทุนสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

03/09/2020

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับ ทุนสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

01/09/2020

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 (สำหรับผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัยมหิดล เลื่อนชั้นปี) เพิ่มเติม

31/08/2020

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2563 ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 (สำหรับผู้กู้ต่อเนื่องจากมัธยมปลาย/สถาบันอื่น และผู้กู้รายใหม่)