การส่งเสริม สนับสนุนด้านความเป็นนานาชาติให้แก่นักศึกษา

กองกิจการนักศึกษาดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านความเป็นนานาชาติ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ 2 (Strategy 2 Academic and Entrepreneurial Education) Goal : เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็น Global Citizen และ Global Talent และกลยุทธ์ 4 : สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีบรรยากาศความเป็นนานาชาติ

การดำเนินงาน

  • พัฒนาระบบการให้บริการด้านกิจการนักศึกษา สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม ที่สนับสนุนความเป็นนานาชาติ
  • พัฒนาสมรรถนะสากล และส่งเสริมให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับนักศึกษาและบุคลากรด้านกิจการนักศึกษาในระดับนานาชาติ และการหาประสบการณ์ในต่างประเทศ

ตัวอย่างกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ

MU Backpack Scholarship (ทุนสนับสนุนการเดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่างชาติ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี)

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/mu.backpack.scholarship/?ref=bookmarks

การสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุม 6th  ASEAN Student Leaders Forum (ASLF) & The 2th AUN Student Affairs Network (AUN-SAN)  

ณ Vietnam National University Ho Chi Minh City และ Can Tho University ประเทศเวียดนาม

โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ บทบาทมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัครเพื่อการเรียนการสอนและการทำงานเพื่อสังคมในประเทศเกาหลีใต้

(Academic Co-operation Program: University Roles for Promoting Volunteering for Teaching & Learning and Social Engagement)