กองกิจการนักศึกษา มหิดล

บริการด้านสุขภาพ

มหาวิทยาลัยมหิดลได้นำสวัสดิการของภาครัฐร่วมกับบริการของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยทุกครั้งที่รับบริการให้นักศึกษาแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา (ใช้ได้ทั้งรูปแบบบัตรและ Virtual ID Card จาก We Mahidol Application) และบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับนักศึกษาไทย) หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ) เพื่อให้สถานพยาบาลตรวจสอบสิทธิก่อนให้บริการทุกครั้ง โดยการบริการด้านสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น ประกอบด้วย

  1. สามารถขอย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมายังสถานพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลศิริราช หรือ โรงพยาบาลรามาธิบดี) ในช่วงที่ศึกษาอยู่ได้
  2. การรับบริการตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยทั้งทางกาย, จิตใจ รวมถึงการรักษาทางทันตกรรม กับสถานพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ภายในกรอบค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาทต่อคนต่อปีการศึกษา
  3. สิทธิในการรับเงินสงเคราะห์นักศึกษา กรณีสูญเสียอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายจนไม่สามารถศึกษาต่อไปได้ หรือกรณีเสียชีวิต
  4. สำหรับนักศึกษาต่างชาติ จะได้รับการทำประกันจากมหาวิทยาลัยมหิดลเพิ่มเติมเพื่อทดแทนสิทธิสวัสดิการภาครัฐซึ่งไม่ครอบคลุมนักศึกษาต่างชาติ โดยมีรายการประกันที่ครอบคลุมดังนี้

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

20210801_health_1