หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

13_นายธีรศักดิ์C2

นายธีรศักดิ์ สรรพศิริ

นักวิชาการศึกษา

หน่วยบริการด้านสุขภาพนักศึกษา

นางสาวจิณภัค ลิมปชยาพร

พยาบาล

นางสาวพรนภา พินิจมนตรี 

พยาบาล

นางสาววรารัตน์ จารึกกลาง

พยาบาล

นายถาวร เหล่าวนิชชานนท์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวจรัญดา จันทร์แจ่ม

นักวิชาการศึกษา

หน่วยทุนการศึกษา

นางอุทุมพร ปานบุญห้อม

นักวิชาการศึกษา

นางสาวจิตรานุช เสงี่ยมจิตร์

นักวิชาการศึกษา

หน่วยแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน

นางสาวตรีทิพย์นิภา สำราญบวรรัตน์

นักวิชาการศึกษา

นางสาววิจินตา พวงสอาด

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

นางสาวแกมแก้ว โบษกรนัฏ

นักจิตวิทยา

หน่วยวินัยนักศึกษา

นายรัฐนันท์ กันสา

นักวิชาการศึกษา

หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร

นางสาวอภิชญา เพชรม่อม

นักวิชาการศึกษา

หน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ

นางสาวจิตติมา บุญดีเจริญ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวธันยธรณ์ สุ่มอุดม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป