รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยศิษย์สัมพันธ์

นางจุฬารักษ์ เครือจันทร์

นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการพิเศษ)

นายพัฒนศักดิ์ ตันบุตร

นักวิชาการศึกษา

นางสาวศิริลักษณ์ กลางสำโรง

นักวิชาการศึกษา

นางสาวชุติมา ก๋งทอง

นักวิชาการศึกษา

นางสาวกัญญาภัค อุมาลี

นักวิชาการศึกษา

นางสาวปรีญานุช มากวัฒนสุข

นักวิชาการศึกษา