21/01/2021
20210121_studentsurvey

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมทำแบบสำรวจกิจกรรมทางกายของนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียนและญี่ปุ่น

20/01/2021
20210120_mudorm

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา (หอพักนักศึกษา บ้านมหิดล)

20/01/2021

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการจัดการความเครียด

18/01/2021

ทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษา ผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

15/01/2021
Covid19

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรคสำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

15/01/2021
ทุนมหิดล

ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยภาคใต้ฝั่งตะวันออก

14/01/2021
กิจกรรมนักศึกษา มหิดล

“Imagine the Future Scenarios Competition Thailand 2021”

12/01/2021
กิจกรรมนักศึกษา มหิดล

“Imagine the Future Scenarios Competition Thailand 2021”

05/01/2021
ทุนการศึกษามหิดล

รับสมัครทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)