Announce

31/08/2020

ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อรับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2564

06/08/2020

ยื่นคำร้องขอเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript) รอบที่ 2 เฉพาะนักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาปีการศึกษา 2562 เท่านั้น

06/08/2020

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ลักษณะที่ 1 และลักษะที่ 2 (สำหรับผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัยมหิดล เลื่อนชั้นปี)

05/08/2020

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563

05/08/2020

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563

03/08/2020

“ผู้ปกครองพบผู้บริหาร” ประจำปี 2563

22/07/2020

ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563

20/07/2020

รับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

10/07/2020

โครงการอาสาสมัครเพื่อเพื่อนพิการ